UWAGA BENEFICJENCI

13 Kwiecień2018

Zamieszczamy wzory nowych dokumentów – otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu dot. operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z prośbą o opublikowanie dokumentów na Państwa stronach internetowych . Dokumenty dostępne również w zakładce wzory dokumentów.

Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (.xlsx)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB_IPRO

WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

12 Kwiecień2018

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz omówienia zasad i warunków wyboru operacji w ramach planowanych naborów wniosków nr 7/2018 i nr 8/2018, które przeprowadzone zostaną na przełomie kwietnia i maja br. Warsztaty odbędą się w dniu 19 kwietnia w siedzibie biura LGD  Stolem w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7, w godzinach od 12:00 do 15:00.

Do udziału zapraszamy w szczególności  przedsiębiorców, osoby prawne mające siedzibę lub oddział na obszarze LGD Stolem oraz osoby fizyczne zamieszkujące  teren LGD, chcące ubiegać się o środki w zakresie rozwoju działalności gospodarczej lub utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są drogą telefoniczną (58 680 05 70), droga mailową (biuro@lgdstolem.pl) oraz osobiście w siedzibie biura (ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!!

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2018

05 Kwiecień2018

Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.1.2 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.c  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin składania wniosków: 24.04.2018r. – 11.05.2018r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 420 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację: 105 000,00 zł

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2018

05 Kwiecień2018

Ogłoszenie o naborze nr 7/2018

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.2.1. Rozwój przetwórstwa lokalnego poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (§2 ust. 1 pkt 2 lit. b  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 24.04.2018r. – 11.05.2018r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 200 000,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia: 200 000,00 zł. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G

15 Marzec2018

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia1

Forma wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze środków własnych LGD w wysokości do 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

 Termin składania wniosków: 09.04.2018r. – 24.04.2018r.

 Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

 Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 250 000,00 zł z podziałem na realizacje poszczególnych wskaźników produktu zgodnie z planem działania zawartym w LSR:

  1. a) Liczba szkoleń i/lub warsztatów o charakterze edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – limit środków 56 000,00zł.
  2. b) Liczba pikników o charakterze ekologicznym – limit środków 40 000,00zł
  3. c) Liczba oddolnych  inicjatyw  polegających  na  zagospodarowaniu  czasu  wolnego  –  limit  środków  154 000,00zł

Czytaj dalej

WARSZTATY GRANTY !!!!!!!!!

13 Marzec2018

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz omówienia zasad i procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach planowanego naboru wniosków o powierzenie grantów, który przeprowadzony zostanie w kwietniu br. Warsztaty odbędą się w dniu 26 marzec w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, w godzinach od 12:00 do 15:00.

Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby fizyczne z terenu LGD mające ciekawe pomysły na realizację zadań wpisujących się w Lokalną Strategię LGD Stolem. Z możliwości ubiegania się  o grant wykluczeni są przedsiębiorcy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są drogą telefoniczną (58 680 05 70), droga mailową (biuro@lgdstolem.pl) oraz osobiście w siedzibie biura (ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!!

Spotkanie – konsultacje LSR

02 Marzec2018

Zarząd LGD Stolem serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne, dotyczące zmian w LSR, które odbędzie się w dniu 9 marca 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w biurze LGD Stolem w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 7.

W załączeniu przedkładamy LSR po kolejnych modyfikacjach wynikających z bieżącej realizacji strategii, tak aby osiągnąć zaplanowane “kamienie milowe” na koniec 2018 r. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

Spotkanie to zamyka konsultacje LSR, które zostały ogłoszone w dniu 22.01.2018 r. informacją pod linkiem http://lgdstolem.pl/konsultacje-zmian-w-lokalnej-strategii-rozwoju/.  Do dnia poprzedzającego spotkanie można cały czas przesyłać propozycje kolejnych zmian na formularzu zamieszczonym w pierwotnej informacji o konsultacjach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_zmiana 2018 – konsultacje

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW

01 Marzec2018

LGD Stolem informuje, iż wkrótce ogłoszone zostaną nabory wniosków  z zakresu  Tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (przewidywana kwota alokacji 200 tys.zł) oraz nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego z zakresu Wspierania różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (przewidywana kwota alokacji 250 tys.zł).Ww. nabory planowane są na początek kwietnia br.

Na początek maja natomiast, LGD planuje przeprowadzenie naboru z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej, gdzie przewidywana kwota alokacji to 420 tys. zł.

Wszelkie informacje oraz szczegóły związane z uzyskaniem wsparcia w ww. zakresach  uzyskać można w biurze LGD Stolem. Zapraszamy do kontaktu!!!!!

 

ANKIETA EWALUACYJNA

05 Luty2018

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej opinii lokalnej społeczności z obszaru LGD Stolem w zakresie użyteczności działań LGD Stolem i dopasowaniu wsparcia Lokalnej Strategii Rozwoju do państwa potrzeb. Informacje zebrane w trakcie badania ankietowego posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w realizowanej LSR oraz funkcjonowaniu LGD. Ankieta dostępna będzie również na stronach  urzędów  gmin członkowskich. Ankietę należy wydrukować, wypełnić i wysłać jako scan lub drogą pocztową na dres LGD Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz lub  złożyć osobiście w biurze LGD Stolem czy też w urzędzie gminy członkowskiej.

Bardzo prosimy o poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety, gdyż realizowana LSR ma służyć zaspokajaniu państwa potrzeb i przyczyniać się do poprawy warunków życiowych na obszarze LSR.

Ankieta Ewaluacyjna

 

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

22 Styczeń2018

Informujemy, że Zarząd LGD Stolem na ostatnim posiedzeniu po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR). Zmiana dotyczy przesunięcia środków finansowych w Palnie działania … dla Przedsięwzięcia 2.1.2 z lat 2019-2021 na lata 2016-2018, czyli przyśpieszenie ogłoszenia naborów na to przedsięwzięcie. Propozycja zmian LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (str. 63). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian.
Konsultacje zakończą się spotkaniem konsultacyjnym w połowie lutego br. o którym poinformujemy w osobnej informacji.

Załączniki:

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_zmiana 2018 – konsultacje

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023