MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W LIPUSZU

20 Grudzień2019

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI RADY LGD STOLEM

20 Grudzień2019

Na posiedzeniu w dniu 19.12.2019 r Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 13/2019 i nr 14/2019 oraz przeprowadziła ponowną ocenę dwóch operacji z naboru nr 11/2019 w związku ze złożeniem protestów od oceny Rady dokonanej w dniu 2 października 2019r i ich przekazaniem do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Czytaj dalej

XXVII POSIEDZENIE RADY LGD STOLEM

12 Grudzień2019

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu   19 grudnia 2019 r.(czwartek)  o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXVII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ponowna ocena wniosków co do których wpłynęły protesty od oceny Rady LGD Stolem złożonych w ramach  naboru nr 11/2019, a także ocena i wybór operacji złożonych w ramach zakończonych naborów nr 13/2019 i 14/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Poniżej w załączeniu proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek obrad XXVII posiedzenie Rady LGD Stolem

NABORY WNIOSKÓW NR 13/2019 i 14/2019 ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

11 Grudzień2019

W dniu 10.12.2019r  LGD Stolem zakończyło nabory wniosków nr 13/2019 i 14/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 3 wnioski o przyznanie pomocy.    W ramach naboru nr 13/2019 wpłynęły 2 wnioski.Koszt całkowity złożonych wniosków to  388 416,00 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 247 149,09zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs nr 13/2019 to 388 416,00zł. W ramach konkursu nr 14/2019 natomiast wpłynął 1 wniosek. Koszt całkowity wynosi 99 245,00zł, a wnioskowana kwota pomocy to 63 149,00zł. Alokacja środków na konkurs nr 14/2019 wynosiła 99 245,00zł.

Poniżej rejestry złożonych w ramach naboru wniosków.

Rejestr_złożonych_wniosków_nabór_13_2019

Rejestr_złożonych_wniosków_nabór_14_2019

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA NA SPOTKANIE W KOŚCIERZYNIE

21 Listopad2019

19 Listopad2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD na serię spotkań informacyjnych, które odbędą się w każdej z 5-iu gmin członkowskich zgodnie z informacjami zamieszczonymi na plakacie. Celem spotkań jest przedstawienie lokalnej społeczności dotychczasowego stanu wdrażania LSR LGD STOLEM na lata 2016-2023 oraz informacja na temat kolejnych działań i naborów wniosków zgodnie z założeniami lokalnej strategii rozwoju. Serdecznie zapraszamy lokalną społeczność do udziału w spotkaniu i wyrażania swoich sugestii na temat skuteczności wdrażania LSR.

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

19 Listopad2019

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przedłużenie kadencji Rady LGD Stolem oraz uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

zaproszenie_WZC_27_11_2019_wraz_z_prop_porządkiem_obrad

Projekty_uchwał_WZC_27_11_2019

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH NABORÓW NR 13/2019 I NR 14/2019

14 Listopad2019

W związku z ogłoszeniem naborów nr 3/2019 i nr 14/2019  w dniu 21.11.2019r , o godz.12:00, w siedzibie biura LGD Stolem na ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu, odbędzie się spotkanie dotyczące warunków wsparcia i ubiegania się  o dofinansowania w ramach powyższych naborów. Wsparcie przeznaczone jest w zakresie rozwoju niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Ze wsparcia wyłączeni są przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu droga mailową – biuro@lgdstolem.pl lub telefonicznie – 58 680 05 70. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ogłoszenie o naborze nr 14/2019

08 Listopad2019

Ogłoszenie o naborze nr 14/2019

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.2.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej służącej inicjatywom lokalnym, w ramach zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 25.11.2019r. – 10.12.2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 99 245,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 99 245,00 zł dla podmiotów innych niż Jednostki Sektora Finansów Publicznych

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
  2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
  3. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy złożył dokumenty zgodnie z Listą dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  4. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
  5. Operacja musi otrzymać minimum 5,60 pkt. w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze nr 13/2019

08 Listopad2019

Ogłoszenie o naborze nr 13/2019

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania czasu, w ramach zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 25.11.2019r. – 10.12.2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 388 416,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł dla podmiotów innych niż Jednostki Sektora Finansów Publicznych

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
  2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
  3. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy złożył dokumenty zgodnie z Listą dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  4. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
  5. Operacja musi otrzymać minimum 5,60 pkt. w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Czytaj dalej