DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

12 Marzec2019

Zaprezentuj swój projekt podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich !

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i chciałbyś pokazać, co udało Ci się osiągnąć lub zbudować w regionie dzięki środkom unijnym, przyłącz się do akcji promocyjnej i w dniach 10-12 maja 2019 r. weź udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Czytaj dalej

OFERTY POŻYCZKI TURYSTYCZNEJ

06 Marzec2019

Na prośbę Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. – organizacji non profit, zamieszczamy informację   dotyczącą oferty Pożyczki Turystycznej. Pożyczki udzielane są ze środków publicznych – Województwa Pomorskiego. Oferta skierowana jest do firm z branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, kulturalnej i rehabilitacyjno-leczniczej.

25_02_2019_ULOTKA_A5_POZYCZKA_TURYSTYCZNA_V001

Konsultacje zmiany LSR LGD Stolem na lata 2016-2023

28 Luty2019

Informujemy, że Zarząd LGD Stolem po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR). Zmiana dotyczy przesunięcia środków finansowych w ramach  okresów  realizacji 2016-2018 oraz 2019-2021 -zapisanych w załaczniku nr 3 do LSR – Plan działania …. . Zmiana ta wynika z powstałych oszczędności środków w ramach realizacji pierwszego kamienia milowego. Niektóre wskaźniki produktu zostały osiągnięte na poziomie  powyżej 80%, jednak powstałe oszczędności  są tak małe, że nie ma możliwości ogłoszenia ponownych naborów w zakresie tych przedsięwzięć i zapewnienia 100% realizacji wskaźników.  Zasadne zatem jest przeniesienie tych środków na te przedsięwzięcia, gdzie wskaźniki jeszcze nie zostały osiągnięte a powstałe oszczędności zwiększą alokację zaplanowanych do przeprowadzenia  konkursów. Przeniesienie środków nie skutkuje zmianą ich wielkości w ramach celów ogólnych.

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (str. 61-63). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 11 marca 2019r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_konsultacje_2019

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023

OGLOSZENIE O NABORZE NR 10/2019

21 Luty2019

Ogłoszenie o naborze nr 10/2019

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie  2.1.1.: Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.a  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: premia

Termin składania wniosków: 15.03.2019r. – 29.03.2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 360 000,00 zł

 Kwota wsparcia:  60 000,00zł

Czytaj dalej

WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

19 Luty2019

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, warunki i kryteria przyznania pomocy) w ramach zbliżającego się naboru wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Nabór planowany jest na druga połowę marca.

Warsztaty odbędą się w dniu 4 marca 2019r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń, w godzinach od 12:00 do 15:00.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby fizyczne mające miejsce zameldowania na obszarze LGD Stolem  (gmina wiejska Kościerzyna, gmina Karsin, gmina Nowa Karczma, gmina Lipusz, gmina Dziemiany), chcące ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem LGD Stolem w ramach zbliżającego się naboru wniosków w ramach  Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Chętnych do  uczestnictwa w warsztatach prosimy o zgłaszanie się drogą mailową (biuro@lgdstolem.pl)  bądź telefoniczną ( 58 680 05 70). Udział w warsztatach jest bezpłatny.

PODPISANO UMOWY Z GRANTOBIORCAMI

25 Styczeń2019

Dnia 23 stycznia 2019 r, w sali narad Urzędu Gminy w Kościerzynie nastąpiło uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami w ramach projektu grantowego pt. „Propagowanie i organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego na obszarze LSR LGD Stolem ze szczególnym zaangażowaniem osób z grup defaworyzowanych zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób starszych 60+ oraz dzieci i młodzieży uczącej się”. W imieniu Stowarzyszenia umowy podpisali Prezes Stowarzyszenia – Mariola Lamkiewicz – Czechowska oraz Członek Zarządu Barbara Edel. Czytaj dalej

Żegnamy Członka Zarządu Mariana Kujawskiego

15 Styczeń2019

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 13 stycznia 2019 r. zmarł Śp. Marian Kujawski – długoletni Członek Zarządu LGD Stolem, nasz kolega i przyjaciel, który zawsze służył pomocą i angażował się w działalność naszego stowarzyszenia.

Ostatnie pożegnanie Śp. Mariana odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Dziemianach.

Pogrążonej w smutku rodzinie składamy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu.

Zarząd i Pracownicy LGD Stolem

 

Życzenia Świąteczno – Noworoczne

19 Grudzień2018

Umowy na GRANTY podpisane

19 Grudzień2018

Informujemy, że dniu 11 grudnia 2018 r. LGD Stolem podpisała z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy na realizację projektów grantowych w ramach Poddziałania 19.2 PROW 2014-2020. Oznacza to, że wszyscy Grantobiorcy, którzy zostali wybrania do realizacji zadań grantowych w ramach naborów nr 2/2018/G i 3/2018/G mogą realizować swoje projekty. Umowy z Grantobiorcami LGD zamierza podpisać w połowie stycznia 2019 roku.

BADANIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH LGD STOLEM

28 Listopad2018

Realizując założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016 – 2022 prowadzimy szereg działań informacyjnych o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza narzędzi komunikacyjnych.
Bardzo nam zależy  aby przekazywane informacje docierały do możliwie najszerszego grona potencjalnych wnioskodawców z obszaru LGD Stolem, cechowały się rzetelnością i zaspokajały Państwa potrzeby i oczekiwania. W związku z tym  prowadzimy badania jakości prowadzonych działań komunikacyjnych i prosimy Państwa o udział w nim, poprzez wypełnienie ankiety, która znajduje się do pobrania poniżej. Odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania wskażą nam, jakie ewentualne działania powinna podjąć LGD w celu usprawnienia przepływu informacji i komunikacji z lokalna społecznością. Ankietę można wypełnić bezpośrednio w siedzibie biura LGD Stolem lub przesłać drogą pocztową na adres biura LGD (ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz) lub w formie scanu na maila biuro@lgdstolem.pl.

Bardzo prosimy o poświecenie chwili czasu i wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta_komunikacja_2018