WYJAZD DO INKUBATORA W MINIKOWIE

24 Kwiecień2017

W związku z planowanym w drugiej połowie 2017roku naborem wniosków na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, LGD Stolem zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do inkubatora kuchennego w  Minikowie, koło Bydgoszczy. Wyjazd planowany jest na dzień 19 maja br.

Głównym celem wyjazdu jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie możliwości sprzedaży produktów przetworzonych przez rolników, zasad zakładania i funkcjonowania inkubatorów kuchennych oraz pokazanie dobrej praktyki w zakresie wdrażania innowacyjnego rozwiązania dla producentów lokalnych produktów rolno- spożywczych, jakim jest założenie inkubatora kuchennego na obszarach wiejskich.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest całkowicie bezpłatne. Organizator zapewnia transport oraz obiad. Wyjazd planowany jest z Kościerzyny, około 8:00, powrót około 19:00.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do 12 maja br. za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@lgdstolem.pl podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Stolem

18 Kwiecień2017

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 25kwietnia 2017 r. (wtorek)  o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27,  odbędzie się VIII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone nabory nr 3/2017 i nr 4/2017 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023.

Poniżej proponowany porządek obrad.

Porządek obrad Rady LGD Stolem

Życzenia Wielkanocne

13 Kwiecień2017

Print

Lgd Stolem zakończyło nabór wniosków.

07 Kwiecień2017

W dniu 06.04.2017 roku o godz. 15:30 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 3/2017 i nr 4/2017. Do LGD wpłynęło łącznie 13 wniosków – 10 w ramach podejmowania działalności gospodarczej oraz 3 w ramach budowy, przebudowy niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Poniżej publikujemy listy złożonych wniosków w ramach zakończonych naborów. Listy zamieszczone zostały również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Rejestr WOPP – Nabór 3/2017

Rejestr WOPP – Nabór 4/2017

 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020

23 Marzec2017

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Czytaj dalej

RADA LGD ROZPATRZYŁA PROTEST

28 Luty2017

W dniu 23.02.2017r odbyło się posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny operacji o znaku sprawy 1/2016 – 7/11/2016 w wyniku uznania przez Zarząd Województwa zasadności złożenia protestu.

Poniżej zamieszczony zostaje protokół z posiedzenia Rady, lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej , rejestr interesów oraz tabela wykluczeni z oceny operacji.

Protokół z posiedzenia Rady LGD Stolem w dniu 23.02.2017r

Lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej

Rejestr Interesów

Tabela wykluczeń

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

23 Luty2017

Lipusz 23.02.2017r

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.2.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej służącej inicjatywom lokalnym, w ramach zakresu – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 13.03.2017r. – 06.04.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 500 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł dla podmiotów innych niż Jednostki Sektora Finansów Publicznych Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017

23 Luty2017

Lipusz, dnia 23.02.2017r

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie  2.1.1.: Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.a  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: premia

Termin składania wniosków: 13.03.2017r. – 06.04.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 420 000,00 zł

 Kwota wsparcia:  60 000,00zł Czytaj dalej

Warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjne – Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

17 Luty2017

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan) w ramach zbliżającego się naboru wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Warsztaty odbędą się w dniu 2 marca 2017r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na obszarze LGD Stolem (lub osoby oddelegowane w ich imieniu) chcące ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem LGD Stolem w ramach zbliżającego się naboru wniosków w ramach  Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) do dnia 28.02.2017 roku. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty – premie

 

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD Stolem

16 Luty2017

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  23 lutego 2017 r. (czwartek)  o godz. 13.30 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 7,  odbędzie się VII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie będzie ponowna ocena wniosku złożonego w ramach naboru 1/2016 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023,  co do którego wnioskodawca złożył protest.