DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

14 Luty2020

Zmianie uległ termin siódmej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich  – wydarzenie odbędzie się od 5 do 7 czerwca br.

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE).

Zgłoszenie uczestnictwa możliwe jest poprzez wypełnienie formularza na już dostępnej stronie www.dniotwarte.eu (zgłoszenia przyjmowane są do końca marca 2020 r.). Czytaj dalej

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W LIPUSZU

20 Grudzień2019

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI RADY LGD STOLEM

20 Grudzień2019

Na posiedzeniu w dniu 19.12.2019 r Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 13/2019 i nr 14/2019 oraz przeprowadziła ponowną ocenę dwóch operacji z naboru nr 11/2019 w związku ze złożeniem protestów od oceny Rady dokonanej w dniu 2 października 2019r i ich przekazaniem do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Czytaj dalej

XXVII POSIEDZENIE RADY LGD STOLEM

12 Grudzień2019

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu   19 grudnia 2019 r.(czwartek)  o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXVII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ponowna ocena wniosków co do których wpłynęły protesty od oceny Rady LGD Stolem złożonych w ramach  naboru nr 11/2019, a także ocena i wybór operacji złożonych w ramach zakończonych naborów nr 13/2019 i 14/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Poniżej w załączeniu proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek obrad XXVII posiedzenie Rady LGD Stolem

NABORY WNIOSKÓW NR 13/2019 i 14/2019 ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

11 Grudzień2019

W dniu 10.12.2019r  LGD Stolem zakończyło nabory wniosków nr 13/2019 i 14/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 3 wnioski o przyznanie pomocy.    W ramach naboru nr 13/2019 wpłynęły 2 wnioski.Koszt całkowity złożonych wniosków to  388 416,00 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 247 149,09zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs nr 13/2019 to 388 416,00zł. W ramach konkursu nr 14/2019 natomiast wpłynął 1 wniosek. Koszt całkowity wynosi 99 245,00zł, a wnioskowana kwota pomocy to 63 149,00zł. Alokacja środków na konkurs nr 14/2019 wynosiła 99 245,00zł.

Poniżej rejestry złożonych w ramach naboru wniosków.

Rejestr_złożonych_wniosków_nabór_13_2019

Rejestr_złożonych_wniosków_nabór_14_2019

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA NA SPOTKANIE W KOŚCIERZYNIE

21 Listopad2019

19 Listopad2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD na serię spotkań informacyjnych, które odbędą się w każdej z 5-iu gmin członkowskich zgodnie z informacjami zamieszczonymi na plakacie. Celem spotkań jest przedstawienie lokalnej społeczności dotychczasowego stanu wdrażania LSR LGD STOLEM na lata 2016-2023 oraz informacja na temat kolejnych działań i naborów wniosków zgodnie z założeniami lokalnej strategii rozwoju. Serdecznie zapraszamy lokalną społeczność do udziału w spotkaniu i wyrażania swoich sugestii na temat skuteczności wdrażania LSR.

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

19 Listopad2019

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przedłużenie kadencji Rady LGD Stolem oraz uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

zaproszenie_WZC_27_11_2019_wraz_z_prop_porządkiem_obrad

Projekty_uchwał_WZC_27_11_2019

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH NABORÓW NR 13/2019 I NR 14/2019

14 Listopad2019

W związku z ogłoszeniem naborów nr 3/2019 i nr 14/2019  w dniu 21.11.2019r , o godz.12:00, w siedzibie biura LGD Stolem na ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu, odbędzie się spotkanie dotyczące warunków wsparcia i ubiegania się  o dofinansowania w ramach powyższych naborów. Wsparcie przeznaczone jest w zakresie rozwoju niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Ze wsparcia wyłączeni są przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu droga mailową – biuro@lgdstolem.pl lub telefonicznie – 58 680 05 70. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ogłoszenie o naborze nr 14/2019

08 Listopad2019

Ogłoszenie o naborze nr 14/2019

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.2.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej służącej inicjatywom lokalnym, w ramach zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 25.11.2019r. – 10.12.2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 99 245,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 99 245,00 zł dla podmiotów innych niż Jednostki Sektora Finansów Publicznych

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
  2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
  3. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy złożył dokumenty zgodnie z Listą dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  4. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
  5. Operacja musi otrzymać minimum 5,60 pkt. w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Czytaj dalej