LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA NA SPOTKANIE W KOŚCIERZYNIE

21 Listopad2019

19 Listopad2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD na serię spotkań informacyjnych, które odbędą się w każdej z 5-iu gmin członkowskich zgodnie z informacjami zamieszczonymi na plakacie. Celem spotkań jest przedstawienie lokalnej społeczności dotychczasowego stanu wdrażania LSR LGD STOLEM na lata 2016-2023 oraz informacja na temat kolejnych działań i naborów wniosków zgodnie z założeniami lokalnej strategii rozwoju. Serdecznie zapraszamy lokalną społeczność do udziału w spotkaniu i wyrażania swoich sugestii na temat skuteczności wdrażania LSR.

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

19 Listopad2019

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przedłużenie kadencji Rady LGD Stolem oraz uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

zaproszenie_WZC_27_11_2019_wraz_z_prop_porządkiem_obrad

Projekty_uchwał_WZC_27_11_2019

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH NABORÓW NR 13/2019 I NR 14/2019

14 Listopad2019

W związku z ogłoszeniem naborów nr 3/2019 i nr 14/2019  w dniu 21.11.2019r , o godz.12:00, w siedzibie biura LGD Stolem na ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu, odbędzie się spotkanie dotyczące warunków wsparcia i ubiegania się  o dofinansowania w ramach powyższych naborów. Wsparcie przeznaczone jest w zakresie rozwoju niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Ze wsparcia wyłączeni są przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu droga mailową – biuro@lgdstolem.pl lub telefonicznie – 58 680 05 70. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ogłoszenie o naborze nr 14/2019

08 Listopad2019

Ogłoszenie o naborze nr 14/2019

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.2.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej służącej inicjatywom lokalnym, w ramach zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 25.11.2019r. – 10.12.2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 99 245,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 99 245,00 zł dla podmiotów innych niż Jednostki Sektora Finansów Publicznych

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
  2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
  3. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy złożył dokumenty zgodnie z Listą dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  4. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
  5. Operacja musi otrzymać minimum 5,60 pkt. w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze nr 13/2019

08 Listopad2019

Ogłoszenie o naborze nr 13/2019

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania czasu, w ramach zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 25.11.2019r. – 10.12.2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 388 416,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł dla podmiotów innych niż Jednostki Sektora Finansów Publicznych

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
  2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
  3. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy złożył dokumenty zgodnie z Listą dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  4. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
  5. Operacja musi otrzymać minimum 5,60 pkt. w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Czytaj dalej

XXVI POSIEDZENIE RADY LGD STOLEM

17 Październik2019

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  24 października 2019 r.(czwartek)  o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXVI Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  rozpatrzenie protestów od oceny Rady LGD Stolem złożonych w ramach  naboru nr 11/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 12/2019

04 Październik2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 października 2019 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 12/2019. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokół z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 12/2019. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostaną do państwa wysłane droga mailową scany pism zawierające wyniki oceny a dodatkowo droga pocztową oryginały pism do wnioskodawców, których operacje zostały wybrane ale nie mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Protokół_XXV_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_02_10_2019

Rejestr_interesów_XXV_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XXV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Lista_operacji_zgodnych_nabór_12_2019

Lista_operacji_wybranych_nabór_12_2019

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 11/2019

04 Październik2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 września i 2 października 2019 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 11/2019. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 11/2019. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostaną do państwa wysłane droga mailową scany pism zawierające wyniki oceny a dodatkowo droga pocztową oryginały pism do wnioskodawców, których operacje zostały wybrane ale nie mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Protokół_XXIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_23_09_2019

Rejestr_interesów_XXIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XXIII_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Protokół_XXIV_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_02_10_2019

Rejestr_interesów_XXIV_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XXIV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Lista_operacji_zgodnych_z_LSR_nabór_11_2019

Lista_operacji_wybranych_nabór_11_2019

 

 

Zawiadomienie o XXIV i XXV Posiedzeniu Rady LGD Stolem

25 Wrzesień2019

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  2 października 2019 r. (środa)   w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XXIV i XXV  Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia będzie dokończenie  oceny i wybór operacji złożonych w naborze nr 11/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Natomiast  na drugim posiedzeniu odbędzie się ocena i wybór operacji złożonych w naborze nr 12/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Poniżej proponowane porządki obu posiedzeń Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XXIV Posiedzenia Rady LGD Stolem

Proponowany porządek obrad XXV Posiedzenia Rady LGD Stolem