MOŻLIWOŚĆ ANEKSOWANIA UMÓW W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

04 Styczeń2021

UWAGA! Możliwość aneksowania umów na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie dotyczącym m.in. miejsc pracy

 

Na podstawie §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.) informujemy o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany przepisów wprowadzone wskazanym wyżej rozporządzeniem.

Zmiany umowy dokonywane będą w oparciu o otrzymany z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie formularz aneksu.

Jak już wcześniej informowaliśmy, zmiany przepisów i dokumentów wprowadzają ułatwienia w realizacji i „trwałości” operacji, m.in. znoszą obowiązek osiągnięcia 30% wartości lub ilości sprzedanych dóbr/ usług jak również w istotny sposób modyfikują zobowiązania dotyczące miejsc pracy.

Beneficjenci zainteresowani aneksowaniem umowy proszeni są o kontakt z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

UWAGA: Dotyczy wyłącznie operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej.

Życzenia świąteczno – noworoczne

22 Grudzień2020

KOMUNIKAT!!!

02 Listopad2020

UWAGA!!!  KOMUNIKAT

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o pracowników, klientów oraz beneficjentów odwiedzających biuro LGD Stolem preferowaną formą kontaktu, od 2 listopada 2020 r. do odwołania będzie kontakt telefoniczny pod nr. tel. 58 680 05 70 lub 503 124 612 i mailowy biuro@lgdstolem.pl

Wejście do biura LGD Stolem będzie możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo, przy zachowaniu odpowiednich środków sanitarnych.

KONKURS FOTOGRAFICZNY “TU JEST MOJE MIEJSCE-POMORSKIE!”

07 Październik2020

Czytaj dalej

STYPENDIA POMOSTOWE 2020

05 Sierpień2020

 

Rozpoczęła się XIX edycja  programu stypendialnego,  ponownie współfinansowana  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych,  do składania wniosków o rekomendację LGD Stolem do uzyskania stypendium. W ciągu siedmiu  lat uczestniczenia LGD Stolem w programie stypendium otrzymało prawie 90 maturzystów z obszaru LGD.

Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie 5000 zł, płatne po 500 zł netto przez 10 miesięcy. Czytaj dalej

UWAGA! Ułatwienia w realizacji projektów dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

15 Lipiec2020

Informujemy, że z dniem 7 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1196).

Rozporządzenie reguluje m.in. podejście do oceny wywiązywania się beneficjentów w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego w sposób ciągły z warunków lub zobowiązań umownych (do takich należy m.in. zobowiązanie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej), jeśli powodem niezrealizowania warunków w sposób ciągły są „ustawowe” ograniczenia wydane w związku z wirusem SARS-CoV-2  lub okoliczności bezpośrednio z tym związane.

Na podstawie ww Rozporządzenia, w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, dostarczane do wniosku o płatność/ wniosku o przyznanie dokumenty nie musza być potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób określony w instrukcjach wypełniania wniosku o przyznanie pomocy/ wniosku o płatność.

specRozporzadzenie_DzU

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023

01 Lipiec2020

Informujemy, że Zarząd LGD Stolem po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju i otrzymaniu informacji od Samorządu Województwa Pomorskiego dot. przeliczenia wydatkowanych środków w Euro według aktualnego na dzień podpisywania umów z beneficjentami kursu, a także w związku z pandemią koronawirusa COVID 19 i rozmowami podczas ostatniego Walnego Zebrania Członków LGD Stolem podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR).

Zmiana dotyczy:

1. Sposobu realizacji Przedsięwzięcia 1.1.1 Zachowanie , utrwalanie i promocja dziedzictwa lokalnego , w tym lokalnych produktów i usług, które pierwotnie zakładało osiągnięcie 4 wskaźników w ramach projektu grantowego. W ramach proponowanych zmian:

  1. usunięto wskaźnik „imprezy promujące dziedzictwo lokalne” ze względu na pandemię COVID 19 i zagrożenie, że tego typu imprezy nie będą mogły zostać zrealizowane,
  2. wskaźnik „operacje obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury” planuje się zrealizować w ramach konkursu otwartego dedykowanego instytucjom kultury. Na ten wskaźnik zwiększono również kwotę do 200 tys. zł.
  3. pozostałe dwa wskaźniki tj. „publikacje kultywujące dziedzictwo lokalne obszaru” oraz „warsztaty kultywujące dziedzictwo lokalne” zostaną zrealizowane jako operacje własne LGD.

2. Zwiększenia wskaźnika „nowe i zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” do 10 w Przedsięwzięciu 1.2.1. Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania Na ten wskaźnik zwiększono również kwotę o ponad 300 tys. zł. wynikającą z przeliczenia kursu Euro.

Czytaj dalej

Projekt pod tytułem WŁASNA FIRMA W SERCU KASZUB

30 Czerwiec2020

Miło nam poinformować, iż LGD Stolem zostało partnerem Powiatu Kościerskiego w realizacji projektu pod tytułem “Własna firma w Sercu Kaszub”.

Wartość projektu to 2 086 716,00 zł.

Dofinansowanie projektu to 1 981 769,40 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Poniżej zamieszczamy  link do szczegółowych informacji na temat realizowanego projektu:

https://www.powiatkoscierski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=344&sub=39&dzialy=344&akcja=artykul&artykul=1604

12 czerwca biuro LGD Stolem zamknięte

10 Czerwiec2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 roku biuro LGD Stolem będzie zamknięte (dzień wolny za dzień 15 sierpnia 2020 r.)

Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

09 Czerwiec2020

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w 2019 roku i udzielenie absolutorium Zarządowi oraz wybory Rady LGD Stolem na kadencję 2020 – 2023

W związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 należy  podczas zebrania zachować dystans społeczny .

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

proponowany porzadek WZC – 17.06.2020

Projekty_uchwał_WZC_17_06_2020