GRANTOBIORCY – ROZLICZENIE ZADANIA

13 Maj2019

Poniżej zamieszczone zostaną wzory dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadań grantowych w ramach projektu grantowego pt. “Propagowanie i organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego na obszarze LSR LGD Stolem ze szczególnym zaangażowaniem osób z grup defaworyzowanych zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób starszych 60+ oraz dzieci i młodzieży uczącej się”. Grantobiorcy zobowiązani są na etapie rozliczania grantu do złożenia Wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji grantu.

Wniosek_o_Rozliczenie_Grantu_Stolem

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji grantu LGD Stolem_

 

 

 

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

10 Maj2019

Informujemy, że LGD Stolem zrealizowało zobowiązania wynikające z par. 8 ust. 3 umowy ramowej i w związku z tym ma możliwość ubiegania się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Zarząd LGD Stolem proponuje, aby środki te w kwocie 480 tys. zł. przeznaczyć na Przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, czyli Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ostatnim naborze z tego zakresu przeprowadzonym w marcu tego roku było bardzo duże zainteresowanie osób fizycznych, które chciały otrzymać tą “premię”. Wnioski złożyło 19 osób, a tylko dla pierwszych sześciu starczyło środków finansowych. Zwiększenie środków na to przedsięwzięcie pozwoli na przyznanie kolejnych 8 premii po 60 tys. zł.

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (str. 39-40, 63, 65). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 17 maja 2019r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_konsultacje_maj_2019

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023

 

 

XXI POSIEDZENIE RADY LGD STOLEM

23 Kwiecień2019

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  30 kwietnia 2019 r. (wtorek)  o godz. 10.00 w siedzibie biura LGD Stolem (ul. Derdowskiego 7),  odbędzie się  XXI  Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  rozpatrzenie protestów od oceny Rady LGD Stolem złożonych w ramach  naboru nr 10/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XXI posiedzenia Rady LGD Stolem.

Zaproszenie_Porządek_Obrad_XXI_posiedzenie_Rady_30_04_2019

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach naboru nr 10/2019

11 Kwiecień2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 10/2019. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokół z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 10/2019. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Jednocześnie informujemy, że w przypadku otrzymania przez wnioskodawców tej samej ilości punktów o kolejności na liście operacji wybranych decydowały punkty otrzymane za poszczególne kryteria począwszy od pierwszego do ostatniego.

Protokół_XX_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Rejestr_interesów-10_2019

Tabela_wykluczeń-10_2019

Lista_operacji_zgodnych_z_LSR-10_2019

Lista_operacji_wybranych-10_2019

Biuro LGD Stolem nieczynne

10 Kwiecień2019

Informujemy, że w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. Biuro LGD Stolem będzie nieczynne z powodu udziału Pracowników w szkoleniu organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich dla lokalnych grup działania z terenu województwa pomorskiego. W sprawach pilnych można dzwonić pod nr telefonu 503124612.

Zawiadomienie o XX Posiedzeniu Rady LGD Stolem

02 Kwiecień2019

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  9 kwietnia 2019 r. (wtorek)  o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XX  Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór operacji złożonych w naborze nr 10/2019  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XX posiedzenia Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XX Posiedzenia Rady LGD Stolem

NABÓR NA PREMIE ZAKOŃCZONY

01 Kwiecień2019

W dniu 29.03.2019r, LGD Stolem zakończyło nabór wniosków nr 10/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 19 wniosków o przyznanie pomocy. Koszt całkowity złożonych wniosków to 1 240 623,10zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 1 140 000,00zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs to 360 000,00zł. Poniżej rejestr złożonych w ramach naboru wniosków.

Rejestr_WoPP_nabór_10_2019

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

12 Marzec2019

Zaprezentuj swój projekt podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich !

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i chciałbyś pokazać, co udało Ci się osiągnąć lub zbudować w regionie dzięki środkom unijnym, przyłącz się do akcji promocyjnej i w dniach 10-12 maja 2019 r. weź udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Czytaj dalej

OFERTY POŻYCZKI TURYSTYCZNEJ

06 Marzec2019

Na prośbę Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. – organizacji non profit, zamieszczamy informację   dotyczącą oferty Pożyczki Turystycznej. Pożyczki udzielane są ze środków publicznych – Województwa Pomorskiego. Oferta skierowana jest do firm z branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, kulturalnej i rehabilitacyjno-leczniczej.

25_02_2019_ULOTKA_A5_POZYCZKA_TURYSTYCZNA_V001

Konsultacje zmiany LSR LGD Stolem na lata 2016-2023

28 Luty2019

Informujemy, że Zarząd LGD Stolem po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR). Zmiana dotyczy przesunięcia środków finansowych w ramach  okresów  realizacji 2016-2018 oraz 2019-2021 -zapisanych w załaczniku nr 3 do LSR – Plan działania …. . Zmiana ta wynika z powstałych oszczędności środków w ramach realizacji pierwszego kamienia milowego. Niektóre wskaźniki produktu zostały osiągnięte na poziomie  powyżej 80%, jednak powstałe oszczędności  są tak małe, że nie ma możliwości ogłoszenia ponownych naborów w zakresie tych przedsięwzięć i zapewnienia 100% realizacji wskaźników.  Zasadne zatem jest przeniesienie tych środków na te przedsięwzięcia, gdzie wskaźniki jeszcze nie zostały osiągnięte a powstałe oszczędności zwiększą alokację zaplanowanych do przeprowadzenia  konkursów. Przeniesienie środków nie skutkuje zmianą ich wielkości w ramach celów ogólnych.

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (str. 61-63). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 11 marca 2019r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_konsultacje_2019

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023