Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Stolem

02 Styczeń2017

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  9 stycznia 2017 r. (poniedziałek)  o godz. 14.00 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 7,  odbędzie się VI Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie będzie rozpatrzenie protestu/protestów, które wpłynęły po ogłoszeniu wyników  naboru nr 1/2016  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE

23 Grudzień2016

zyczenia_2016

WYNIKI OCENY RADY LGD STOLEM

22 Grudzień2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.12.2016 Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2016 i naboru nr 2/2016. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji oraz wytycznych MRiRW publikujemy do państwa wglądu protokół  z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR i wybranych dla naboru nr 1/2016 oraz naboru nr 2/2016. W dniu dzisiejszym zostaną wysłane pisma do wnioskodawców z wynikiem i uzasadnieniem dokonanej oceny z godnie z zapisami procedury wyboru i oceny operacji LGD.

Lista operacji zgodnych z LSR i lista operacji wybranych w ramach naboru nr1/2016

Lista operacji zgodnych z LSR i lista operacji wybranych w ramach naboru nr2/2016

Protokół z posiedzenia Rady LGD Stolem

Rejestry interesów nabór nr1/2016 i nr2/2016

Tabele wykluczeń nabór nr1/2016 i  nr2/2016

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD Stolem

09 Grudzień2016

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2016 r. (piątek)  o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27,  odbędzie się V Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone nabory nr 1/2016 i nr 2/2016 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023

Załącznik:

Proponowany porządek obrad

 

LGD STOLEM ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

01 Grudzień2016

W dniu 30.11.2016 roku o godz. 15:30 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 1/2016 i nr 2/2016. Do LGD wpłynęło łącznie 15 wniosków – 11 w ramach rozwoju działalności gospodarczej oraz 4 w ramach budowy, przebudowy niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Poniżej publikujemy listy złożonych wniosków w ramach zakończonych naborów. Listy zamieszczone zostały również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Lista WOPP w ramach naboru nr 1/2016

Lista WOPP w ramach naboru nr 2/2016

 

WAŻNE BIZNES PLAN

14 Listopad2016

Zgodnie z wyjaśnieniami Urzędu Marszałkowskiego informujemy iż przy wypełnianiu tabeli 9.2 Rachunek zysków i strat wiersz 2.1 Przychody z tyt. dotacji w Roku n należy wpisać kwotę dotacji o jaką wnioskuje podmiot a w pozostałych latach czyli Rok n+1, Rok n+2, Rok n+3 kwotę amortyzacji finansowanej dotacją (amortyzacja x % dofinansowania). Poniżej zamieszczamy również tabele, które mogą być pomocne przy wyliczaniu tabel 9.2 i 9.3.

tabele-pomocnicze-do-bp_rozwijanie-dzialalnosci-gosp

ŚRODKI NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

10 Listopad2016

PIFE-logo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniu 16 listopada 2016 r., poświęcone podejmowaniu działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2016

28 Październik2016

Lipusz, dnia 28.10.2016

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania czasu, w ramach zakresu – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 14.11.2016r. – 30.11.2016r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 070 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł dla podmiotów innych niż Jednostki Sektora Finansów Publicznych

Poniżej do pobrania:

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 – pełna treść

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2/2016

Załącznik nr 2 do głoszenia nr 2/2016

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 2/2016

Załącznik nr 4 do ogłoszenia nr 2/2016

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem znajdują się w zakładce LSR 2016-2023.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016

28 Październik2016

Lipusz, dnia 28.10.2016r

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność                       PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.1.2 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.c  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin składania wniosków: 14.11.2016r. – 30.11.2016r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 720 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Poniżej do pobrania:

Ogłoszenie o naborze nr1/2016- pełna treść

Załącznik nr1 do głoszenia o naborze nr 1/2016

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2016

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 1/2016

Załącznik nr 4 do ogłoszenia nr 1/2016

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

  • Biznesplan (.pdf) – otwórz
  • Biznesplan (.docx) – otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) – otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem znajdują się w zakładce LSR 2016-2023.

WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA WOPP I BIZNESPLANU

10 Październik2016

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan) w ramach zbliżającego się naboru wniosków z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.Warsztaty odbędą się w dniu 25.10.2016r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń, w godzinach od 10:00 do 14:00. Czytaj dalej