OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYN WIEJSKICH

08 marzec2023

Festiwal Polska od Kuchni – trwają zapisy do konkursów
dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera
oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie
Festiwalu „Polska od Kuchni”

Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci!

Czytaj dalej

WYNIKI OCENY W RAMACH NABORU NR 20/2023

02 marzec2023

Na posiedzeniu w dniu 27.02.2023 r Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 20/2023.

Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR  opublikujemy do państwa wglądu protokół z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 20/2023.  Pozostałe załączniki do protokołu dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Stolem

20 luty2023

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  27 lutego 2023 r. (poniedziałek)  o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna (ul. Strzelecka 9), odbędzie się IX Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2020-2023.

Przedmiotem obrad będzie będzie ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 20/2023 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023.

Proponowany porządek IX posiedzenia Rady_LGD_Stolem_2020-2023

Nabór nr 20/2023 zakończony

17 luty2023

W dniu 16.02.2023r., LGD Stolem zakończyła nabór wniosków nr 20/2023 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 4 wnioski o przyznanie pomocy. Koszt całkowity złożonych wniosków to   1 678 269,65 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 832 011,00 zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs to  230 681,12 zł. Poniżej rejestr złożonych w ramach naboru wniosków.

Rejestr_WoPP_20-2023

WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

13 styczeń2023

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, warunki i kryteria przyznania pomocy) w ramach ogłoszonego  naboru wniosków nr 20/2023 z zakresu  rozwijania działalności gospodarczej. Nabór przeprowadzony zostanie w terminie od 31.01.2023r do 16.02.2023r. Warsztaty odbędą się w dniu 23 stycznia 2023r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń, w godzinach od 12:30 do 14:30 .

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 20/2023

13 styczeń2023

Ogłoszenie o naborze nr 20/2023

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.1.2 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.c  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin składania wniosków: 31.01.2023r. – 16.02.2023r.

Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w biurze LGD Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną)

Limit środków dostępnych w konkursie:  57 670,28 EUR. co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 230 681,12  zł.

Czytaj dalej

Życzenia Świąteczno – Noworoczne

20 grudzień2022

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD Stolem

09 listopad2022

Informujemy, że Zarząd LGD Stolem po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju podczas ostatniego posiedzenia, podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR).

Zmiana dotyczy Załącznika nr 3 do LSR i polega na urealnieniu kwot w euro po ostatnio przeprowadzonych naborach wniosków oraz zwiększeniu alokacji na  zaplanowany w tym roku nabór wniosków na rozwój przedsiębiorczości w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (strony: 61-64). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 23 listopada 2022r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

Załączniki:

LSR_2016-2023_LGD_Stolem-projekt_zmiana_listopad_2022

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023

WARSZTATY JĘZYKA KASZUBSKIEGO II GRUPA

07 październik2022

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE – Nowa LSR

16 wrzesień2022

LGD Stolem rozpoczęła opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych potrzeb obszaru oraz do wypracowania przedsięwzięć i zadań służących realizacji nowej strategii.

PRZYJDŹ – TWÓJ GŁOS JEST DLA NAS WAŻNY!!!