Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Pomoc udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • sprzedaży hurtowej lub detalicznej;
 • rzemiosło lub rękodzielnictwo;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usłgu komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśmych;
 • magazynowanie lub przechowywanie towarów;
 • wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym, spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów praw, które mają zastosowanie do tej operacji, działalność, której dotyczy operacja zarejestrowana jest w miejscowości nalezącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) oraz gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców). Kryterium to nie dotyczy operecji realizowanych w ramach Osi 4.
Pomoc może być przyznana również gdy inwestycja związana z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościch o których mowa powyżej. Operecja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjęcia albo rozwijanej działalności nierolniczej.

Pomoc finansową może uzyskać osoba fizyczna będoąca producentem rolnym, któremu w roku poprzedzającym złożenie wniosku w ramach tego działania przyznano płatości bezpośrednio albo osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako małżonek rolnika albo domownik, będąca odpowiednio małżonkiem producenta rolnego albo pracujaca w gospodarstwie producenta rolnego, któremu w roku poprzedzającym złożenie wniosku przyznano płatności bezpośrednio. Również pomoc finansową może uzyzkać osoba mieszkająca w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, lub gminy miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców),oraz gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców).

Z dotacji nie mogą korzystać podmioty, które dotychczas otrzymały wsparcie w ramch działań:

 • “Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” Program SAPARD oraz
 • “Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” SPO ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekraczać 100 tys. zł.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

załączniki:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Ekonomiczny Plan Operacji

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Oświadczenie o pomocy de minimis

Oświadczenie właściciela współwłaściela nieruchomości

Opis_operacji_pod_katem_lokalnych_kryteriow_wyboru_Roznicowanie

Wykaz_dodatkowych_dokumentow_Roznicowanie

Wzór gwarancji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wzór zapytania ofertowego

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Wyjaśnienia do PKD

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy