OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia LSR.

 

Forma wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze środków własnych LGD w wysokości do 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

Termin składania wniosków: 29.11.2017r. – 20.12.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz,  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 250 000,00 zł z podziałem na realizacje poszczególnych wskaźników produktu zgodnie z planem działania zawartym w LSR:

 1. Liczba szkoleń i/lub warsztatów o charakterze edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – limit środków 56 000,00zł.
 2. Liczba pikników o charakterze ekologicznym – limit środków 40 000,00zł
 3. Liczba oddolnych inicjatyw polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego – limit środków 154 000,00zł

Poniżej do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G – pełna treść
 2. Załącznik nr 1- cele i wskaźniki
 3. Załącznik nr 2 –dokumenty obligatoryjne i fakultatywne
 4. Załącznik nr 3 – kryteria wyboru grantobiorców

WZORY DOKUMENTÓW:

 1. Wniosek o powierzenie grantu – doc.
 2. Wzór umowy o powierzenie grantu – pdf
 3. Wniosek rozliczenie grantu – doc.
 4. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji grantu- doc.