Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 20/2023

13 styczeń2023

Ogłoszenie o naborze nr 20/2023

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.1.2 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.c  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin składania wniosków: 31.01.2023r. – 16.02.2023r.

Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w biurze LGD Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną)

Limit środków dostępnych w konkursie:  57 670,28 EUR. co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 230 681,12  zł.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 3. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy złożył dokumenty zgodnie z Listą dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 4. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
 5. Operacja musi otrzymać minimum 6,8 pkt. w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Beneficjenci:

 1. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jeżeli miejsce wykonywania działalności oznaczone adresem wpisanym do CEIDG znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Stolem
 2. osoba prawna jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Stolem
 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli  siedziba tej jednostki  lub jej oddziału znajduje się na terenie objętym LSR LGD Stolem.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stolem, formularz wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, instrukcja wypełniania wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, procedura oceny i wyboru operacji  dostępne są na stronie www.lgdstolem.pl

 

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Stolem (ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@lgdstolem.pl  oraz telefonicznie 58 680 05 70.

DO POBRANIA:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników – POBIERZ
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Lista Dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru – POBIERZ
 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.2 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy – POBIERZ
 4. Ogłoszenie (pełna treść) –POBIERZ

DOKUMENTY APLIKACYJNE – DO POBRANIA:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) – 

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) –otwórz
 • Załącznik do instrukcji nr 2 – otwórz

Biznesplan:

 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan (.pdf)- pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – pobierz

 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie (*.pdf) – otwórz
 • Oświadczenie (*.xlsx) – otwórz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (*.pdf) – otwórz  

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.exel)- otwórz

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ W ZAKŁADCE LSR 2016-2023, PODZAKŁADCE WZORY DOKUMENTÓW  (I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)– przejdź

 

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy