NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW ZAKOŃCZONY

21 Grudzień2017

W dniu 20.12.2017 roku o godz. 15:00 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G. Do LGD wpłynęło łącznie 9 wniosków.  Poniżej publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach zakończonego naboru. Lista zamieszczona została również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru 1/2017/G

 

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 5/2017.

04 Grudzień2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.11.2017 Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 5/2017 ( w ramach naboru nr 6/2017 nie wpłynął żaden wniosek). Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji publikujemy do państwa wglądu protokół  z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR i wybranych dla naboru nr 5/2017 . W dniu dzisiejszym zostaną wysłane scany pism do wnioskodawców z wynikiem i uzasadnieniem dokonanej oceny z godnie z zapisami procedury wyboru i oceny operacji LGD.

Lista operacji zgodnych z LSR_5_2017

Lista operacji wybranych_5_2017

Protokół Rada_5_2017

Rejestr interesów_5_2017

Tabela wykluczeń_5_2017

BADANIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH LGD STOLEM

04 Grudzień2017

Realizując założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016 – 2022 prowadzimy szereg działań informacyjnych o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza narzędzi komunikacyjnych.
Bardzo nam zależy  aby przekazywane informacje docierały do możliwie najszerszego grona potencjalnych wnioskodawców z obszaru LGD Stolem, cechowały się rzetelnością i zaspokajały Państwa potrzeby i oczekiwania. W związku z tym  prowadzimy badania jakości prowadzonych działań komunikacyjnych i prosimy Państwa o udział w nim, poprzez wypełnienie ankiety, która znajduje się do pobrania poniżej. Odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania wskażą nam, jakie ewentualne działania powinna podjąć LGD w celu usprawnienia przepływu informacji i komunikacji z lokalna społecznością.

Bardzo prosimy o poświecenie chwili czasu i wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta_Komunikacja

Zawiadomienie o X Posiedzeniu Rady LGD Stolem

22 Listopad2017

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2017 r. (środa)  o godz. 12.00 w pensjonacie “Dobry Adres” w Dziemianach przy ul. Potulickiej 19,  odbędzie się  X Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 5/2017  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 z PROW 2014-2020.

Poniżej proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek X posiedzenia Rady-29_11_2017

LGD STOLEM ZAKOŃCZYŁA NABÓR WNIOSKÓW

22 Listopad2017

W dniu 21.11.2017 roku o godz. 15:30 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 5/2017 i nr 6/2017. Do LGD wpłynęły łącznie 2 wnioski – z zakresu rozwoju niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej (nabór nr 5/2017). W ramach naboru nr 6/2017, z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych nie wpłynął żaden wniosek. Poniżej publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach zakończonych naborów. Lista zamieszczona została również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Rejestr wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2017

WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

17 Listopad2017

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz omówienia zasad i procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantów. Warsztaty odbędą się w dniu 27 listopada w siedzibie Wdzydzkiego parku Krajobrazowego, ul. Świętojańska 5E, w Kościerzynie, w godzinach od 11:30 do 14:30.

Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby fizyczne z terenu LGD mające ciekawe pomysły na realizację zadań wpisujących się w Lokalną Strategię LGD Stolem. Z możliwości ubiegania się  o grant wykluczeni są przedsiębiorcy.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) do dnia 24.11.2017 roku. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G

15 Listopad2017

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia LSR.

 

Forma wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze środków własnych LGD w wysokości do 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

Termin składania wniosków: 29.11.2017r. – 20.12.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz,  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 250 000,00 zł z podziałem na realizacje poszczególnych wskaźników produktu zgodnie z planem działania zawartym w LSR:

  1. Liczba szkoleń i/lub warsztatów o charakterze edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – limit środków 56 000,00zł.
  2. Liczba pikników o charakterze ekologicznym – limit środków 40 000,00zł
  3. Liczba oddolnych inicjatyw polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego – limit środków 154 000,00zł

Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

02 Listopad2017

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 (drugi termin godz. 16.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie wybór nowych władz LGD Stolem – Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017 – 2021.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

proponowany porzadek WZC – 09.11.2017

Projekty uchwał WZC – 09.11.2017

SPOTKANIA INFORMACYJNE Z MIESZKAŃCAMI

26 Październik2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD na serię spotkań informacyjnych, które odbędą się w każdej z 5-iu gmin członkowskich zgodnie z informacjami zamieszczonymi na plakacie. Celem spotkań jest przedstawienie lokalnej społeczności dotychczasowego stanu wdrażania LSR LGD STOLEM na lata 2016-2023 oraz informacja na temat kolejnych działań i naborów wniosków zgodnie z założeniami lokalnej strategii rozwoju. Serdecznie zapraszamy lokalną społeczność do udziału w spotkaniu i wyrażania swoich sugestii na temat skuteczności wdrażania LSR, ponieważ jej realizacja ma służyć mieszkańcom obszaru i zaspokajać państwa potrzeby.

 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017

23 Październik2017

Lipusz, 23.10.2017r.

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.2.1. Rozwój przetwórstwa lokalnego poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (§2 ust. 1 pkt 2 lit. b  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 06.11.2017r. – 21.11.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 200 000,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia: 200 000,00 zł.

Poniżej do pobrania:

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017 – pełna treść

Zał nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 6/2017 – cele i wskaźniki

Zał nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 6/2017 – dokumenty obligatoryjne i fakultatywne

Zał nr 3 do ogłoszenia o naborze nr 6/2017 – kryteria wyboru operacji

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) – otwórz
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) – otwórz
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz 

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE LSR 2016-2023, PODZAKŁADCE WZORY DOKUMENTÓW – przejdź