Ostateczne wyniki oceny i wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 3/2018/G

21 Sierpień2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. Rada LGD Stolem dokonała ostatecznego wyboru wniosków o powierzenie grantów oraz  wybrała je do finansowania w ramach naboru nr 3/2018/G. Zgodnie z Procedurą wyboru Grantobiorców…, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy wniosków o powierzenie grantów  wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 3/2018/G z podziałem na poszczególne wskaźniki. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem.

Protokół_XVIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Rejestr_interesów_XVIII_posiedzenie _Rady_LGD_Stolem

Tabela_wykluczeń_XVIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Listy_zadań_wybranych_dla_poszczególnych_wskaźników

V FESTIWAL ŻURAWINY 1-2.IX.2018

20 Sierpień2018

W imieniu organizatora Kaszubskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego “Kościerska Chata” i partnerów serdecznie zapraszamy do udziału w V FESTIWALU ŻURAWINY, który odbędzie się w dniach 1-2.09.2018r w Dobrogoszczu i Zielonej Wsi. Poniżej plakat promujący wydarzenie oraz program festiwalu.

Plakat V Festiwal Żurawiny.

Program V Festiwalu Żurawiny 2018 dwudniowy

 

Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

13 Sierpień2018

Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozwój przetwórstwa lokalnego poprzez rozwój działalności gospodarczej, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.c  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin składania wniosków: 27.08.2018r. – 10.09.2018r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 200 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację: 200 000,00 zł

Czytaj dalej

Zawiadomienie o XVIII posiedzeniu Rady LGD Stolem

13 Sierpień2018

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XVIII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  rozpatrzenie ewentualnych odwołań  oraz ostateczny wybór grantobiorców w ramach naboru nr 3/2018/G  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XVIII posiedzenia Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XVIII Posiedzenia Rady LGD Stolem

Wyniki oceny naboru nr 3/2018/G

08 Sierpień2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wstępnie wybrała je do finansowania w ramach naboru nr 3/2018/G. Zgodnie z Procedurą wyboru Grantobiorców…, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokół z Posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy wniosków o powierzenie grantów zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i wstępnie wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 3/2018/G. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od wyników oceny. Ostateczne posiedzenie Rady w sprawie wyboru wniosków zaplanowano na 20 sierpnia 2018r.

Protokół_Rada_LGD_Stolem-06.08.2018

Tabela_wykluczeń-XVII_Posiedzenie

Rejestr_interesów-XVII_Posiedzenie

Lista_wniosków_zgodnych_LSR-3_2018_G

Listy_Wniosków_wybranych-3_2018_G-wstępne

 

UWAGA Maturzyści!!! Składanie wniosków o stypendium pomostowe zostało przedłużone.

03 Sierpień2018

Informujemy, że przedłużamy termin na składanie wniosków o udzielenie rekomendacji na stypendium pomostowe programu “Dyplom z marzeń”.

Do otrzymania jest stypendium w wysokości 5000,00 zł.

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij Wniosek o przyznanie rekomendacji na stypendium pomostowe, dołącz do tego kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz). Dokumenty złóż w Biurze LGD Stolem w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 do 10 sierpnia 2018r.

Kryteria dostępu, wniosek o udzielenie rekomendacji od LGD Stolem i regulamin programu  znajduje się w poniższym linku.

Uwaga Maturzyści! Ruszył program DYPLOM z MARZEŃ

 

 

Zawiadomienie o XVII Posiedzeniu Rady LGD Stolem

30 Lipiec2018

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  6 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XVII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 3/2018/G  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 z PROW 2014-2020 oraz zmiana lokalnych kryteriów wyboru i Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Poniżej proponowany porządek XVII posiedzenia Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XVII Posiedzenia Rady LGD Stolem

Nabór wniosków 3/2018/G zakończony.

25 Lipiec2018

W dniu 20.07.2018r  Stowarzyszenie LGD Stolem zakończyło przyjmowanie wniosków w ramach naboru nr 3/2018/G. Alokacja środków w ramach naboru wynosiła 69 671 ,00zł. Łącznie wpłynęło  8 wniosków na wnioskowaną kwotę 65 549,10zł. Poniżej zamieszczamy rejestry złożonych wniosków w rozbiciu na realizację poszczególnych wskaźników do osiągnięcia w ramach projektu grantowego będącego przedmiotem naboru.

Rejestry_WoPG_nabór_3_2018_G

Uwaga Maturzyści! Ruszył program DYPLOM z MARZEŃ

02 Lipiec2018

Rozpoczęła się XVII edycja  programu stypendialnego „DYPLOM Z MARZEŃ” ponownie współfinansowana  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych,  do składania wniosków o rekomendację LGD Stolem do uzyskania stypendium. W ciągu siedmiu  lat uczestniczenia LGD Stolem w programie stypendium otrzymało ponad 80 maturzystów z obszaru LGD.

Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie 5000 zł, płatne po 500 zł netto przez 10 miesięcy.

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:

– jesteś zameldowany od co najmniej 2-óch lat na obszarze LGD Stolem (Gmina Wiejska Kościerzyna, Gmina Nowa Karczma, Gmina Karsin, Gmina Dziemiany, Gmina Lipusz) od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (26.03.2018r) – zaświadczenie z Urzędu Gminy

–   jesteś maturzystą z 2018 roku,

– złożyłeś aplikację bądź zostałeś przyjęty na  pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).

– pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1575,00 zł brutto (gdy członkiem rodziny jest dziecko   legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczeń z tego tytułu nie wlicza się do dochodu)  – dochód brutto z czerwca 2018 r., np. zaświadczenia z zakładu pracy, odcinki rent/emerytur, zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego.

– osiągasz dobre wyniki w nauce, tzn. uzyskałaś(eś) min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm (do pobrania poniżej).

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij Wniosek o przyznanie rekomendacji na stypendium pomostowe, który znajduje się w załączniku, dołącz do tego kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz). Dokumenty złóż w Biurze LGD Stolem w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 do 31 lipca 2017r.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz pisząc na adres mailowy biuro@lgdstolem.pl, bądź dzwoniąc na numer 58 680-05-70 lub 503 124 612.

Wnioski o wydanie rekomendacji należy składać do 31 lipca 2018 r.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.

Regulamin_seg_2_XVII-edycja(3)

Wniosek_o_przyznanie_rekomendacji_2018

Algorytm_liczenia_punktów_z_matury

RADA LGD RZPATRZYŁA PROTEST W RAMACH NABORU 8/2018

26 Czerwiec2018

W dniu 25.06.2018r odbyło się XVI posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenie protestu dot. WoPP  znak sprawy 8/2018-4/05/2018 w ramach “autokontroli” LGD zgodnie z zapisami procedury odwoławczej. Członkowie zadecydowali o przeprowadzeniu ponownej oceny operacji względem kryteriów podnoszonych w proteście. W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny operacji uznane zostały zarzuty przedstawione przez wnioskodawcę  i przyznane punkty za kryterium z którym wnioskodawca się nie zgadzał.

Poniżej zamieszczony zostaje protokół z posiedzenia Rady, zaktualizowana lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej , rejestr interesów oraz tabela wykluczeń z oceny operacji, zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności.

Protokół_XVI_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_25_06_2018

Rejestr_interesów_XVI_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_25_06_2018

Tabela_Wykluczeń_XVI_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_25_06_2018

Lista_operacji_wybranych_aktualizacja_8_2018