Spotkania informacyjne z mieszkańcami 2018

27 Listopad2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD na serię corocznych spotkań informacyjnych, które odbędą się w każdej z 5-iu gmin członkowskich zgodnie z informacjami zamieszczonymi na plakacie. Celem spotkań jest przedstawienie lokalnej społeczności dotychczasowego stanu realizacji LSR LGD STOLEM na lata 2016-2023 oraz informacja na temat kolejnych działań i naborów wniosków zgodnie z założeniami lokalnej strategii rozwoju. Serdecznie zapraszamy lokalną społeczność do udziału w spotkaniu i wyrażania swoich sugestii na temat skuteczności wdrażania LSR, ponieważ jej realizacja ma służyć mieszkańcom obszaru i zaspokajać państwa potrzeby.

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W KOŚCIERZYNIE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ZAWODOWE

06 Listopad2018

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 9/2018

21 Wrzesień2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2018 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 9/2018. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 9/2018. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem.

Protokół_XIX_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_9_2018

Rejestr_interesów_9_2018

Tabela_wykluczeń_z_oceny_9_2018

Lista_operacji_zgodnych_z_LSR_9_2018

Lista_operacji_wybranych_9_2018

 

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W LIPUSZU

18 Wrzesień2018

 

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W LIPUSZU

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września 2018 r. w godzinach 12.00 – 14.30, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania STOLEM w Lipuszu, przy ul. Derdowskiego 7 będzie miał miejsce dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.:

  •  instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki),
  • dofinansowanie do przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym
  • kursy i szkolenia dla pracowników MŚP,
  • kwalifikowalność wydatków w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich i inne…

Udzielane konsultacje mają charakter bezpłatny.

Mobilny Punkt Informacyjny przygotowany zostanie przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach we współpracy
z Lokalną Grupą Działania STOLEM

Zawiadomienie o XIX posiedzeniu Rady LGD Stolem

13 Wrzesień2018

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  20 września 2018 r. (czawrtek)  o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XIX  Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 9/2018  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XIX posiedzenia Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XIX Posiedzenia Rady LGD Stolem

Nabór Nr 9/2018 zakończony

11 Wrzesień2018

W dniu 10 września 2018 roku o godz. 15:30 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 9/2018 w ramach wdrażania LSR z PROW 2014-2020. Do LGD wpłynęły łącznie 2 wnioski – z zakresu Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1   Rozwój przetwórstwa lokalnego poprzez rozwój działalności gospodarczej. Poniżej publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach zakończonego naboru. Lista zamieszczona została również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Scan_rejestr_9_2018

Ostateczne wyniki oceny i wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 3/2018/G

21 Sierpień2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. Rada LGD Stolem dokonała ostatecznego wyboru wniosków o powierzenie grantów oraz  wybrała je do finansowania w ramach naboru nr 3/2018/G. Zgodnie z Procedurą wyboru Grantobiorców…, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy wniosków o powierzenie grantów  wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 3/2018/G z podziałem na poszczególne wskaźniki. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem.

Protokół_XVIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Rejestr_interesów_XVIII_posiedzenie _Rady_LGD_Stolem

Tabela_wykluczeń_XVIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Listy_zadań_wybranych_dla_poszczególnych_wskaźników

V FESTIWAL ŻURAWINY 1-2.IX.2018

20 Sierpień2018

W imieniu organizatora Kaszubskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego “Kościerska Chata” i partnerów serdecznie zapraszamy do udziału w V FESTIWALU ŻURAWINY, który odbędzie się w dniach 1-2.09.2018r w Dobrogoszczu i Zielonej Wsi. Poniżej plakat promujący wydarzenie oraz program festiwalu.

Plakat V Festiwal Żurawiny.

Program V Festiwalu Żurawiny 2018 dwudniowy

 

Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

13 Sierpień2018

Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozwój przetwórstwa lokalnego poprzez rozwój działalności gospodarczej, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.c  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin składania wniosków: 27.08.2018r. – 10.09.2018r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 200 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację: 200 000,00 zł

Czytaj dalej

Zawiadomienie o XVIII posiedzeniu Rady LGD Stolem

13 Sierpień2018

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XVIII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  rozpatrzenie ewentualnych odwołań  oraz ostateczny wybór grantobiorców w ramach naboru nr 3/2018/G  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XVIII posiedzenia Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XVIII Posiedzenia Rady LGD Stolem