Walne Zebranie Członków LGD Stolem

12 Czerwiec2017

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 (drugi termin godz. 16.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności stowarzyszenia w 2016 roku oraz uzupełnienie składu osobowego Rady LGD Stolem

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

Proponowany porządek WZC – 19.06.2017

Projekty_uchwał_WZC_19-06-2017

WYNIKI OCENY RADY LGD STOLEM

27 Kwiecień2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.04.2017 Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 3/2017 i naboru nr 4/2017. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji oraz wytycznych MRiRW publikujemy do państwa wglądu protokół  z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR i wybranych dla naboru nr 3/2017 oraz naboru nr 4/2017. W dniu dzisiejszym zostaną wysłane pisma do wnioskodawców z wynikiem i uzasadnieniem dokonanej oceny z godnie z zapisami procedury wyboru i oceny operacji LGD.

Protokół Rada LGD Stolem_25.04.2017

Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 3-2017

Lista operacji wybranych – nabór 3-2017

Rejestr interesów nabór 3-2017

Tabela wykluczeń nabór – 3-2017

Lista opercji zgodnych z LSR – nabór 4-2017

Lista operacji wybranych – nabór 4-2017

Rejestr intersów nabór 4-2017

Tabela wykluczeń – nabór 4-2017

 

 

WYJAZD DO INKUBATORA W MINIKOWIE

24 Kwiecień2017

W związku z planowanym w drugiej połowie 2017roku naborem wniosków na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, LGD Stolem zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do inkubatora kuchennego w  Minikowie, koło Bydgoszczy. Wyjazd planowany jest na dzień 19 maja br.

Głównym celem wyjazdu jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie możliwości sprzedaży produktów przetworzonych przez rolników, zasad zakładania i funkcjonowania inkubatorów kuchennych oraz pokazanie dobrej praktyki w zakresie wdrażania innowacyjnego rozwiązania dla producentów lokalnych produktów rolno- spożywczych, jakim jest założenie inkubatora kuchennego na obszarach wiejskich.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest całkowicie bezpłatne. Organizator zapewnia transport oraz obiad. Wyjazd planowany jest z Kościerzyny, około 8:00, powrót około 19:00.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do 12 maja br. za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@lgdstolem.pl podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Stolem

18 Kwiecień2017

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 25kwietnia 2017 r. (wtorek)  o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27,  odbędzie się VIII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone nabory nr 3/2017 i nr 4/2017 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023.

Poniżej proponowany porządek obrad.

Porządek obrad Rady LGD Stolem

Życzenia Wielkanocne

13 Kwiecień2017

Print

Lgd Stolem zakończyło nabór wniosków.

07 Kwiecień2017

W dniu 06.04.2017 roku o godz. 15:30 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 3/2017 i nr 4/2017. Do LGD wpłynęło łącznie 13 wniosków – 10 w ramach podejmowania działalności gospodarczej oraz 3 w ramach budowy, przebudowy niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Poniżej publikujemy listy złożonych wniosków w ramach zakończonych naborów. Listy zamieszczone zostały również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Rejestr WOPP – Nabór 3/2017

Rejestr WOPP – Nabór 4/2017

 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020

23 Marzec2017

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Czytaj dalej

RADA LGD ROZPATRZYŁA PROTEST

28 Luty2017

W dniu 23.02.2017r odbyło się posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny operacji o znaku sprawy 1/2016 – 7/11/2016 w wyniku uznania przez Zarząd Województwa zasadności złożenia protestu.

Poniżej zamieszczony zostaje protokół z posiedzenia Rady, lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej , rejestr interesów oraz tabela wykluczeni z oceny operacji.

Protokół z posiedzenia Rady LGD Stolem w dniu 23.02.2017r

Lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej

Rejestr Interesów

Tabela wykluczeń

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

23 Luty2017

Lipusz 23.02.2017r

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.2.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej służącej inicjatywom lokalnym, w ramach zakresu – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 13.03.2017r. – 06.04.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 500 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł dla podmiotów innych niż Jednostki Sektora Finansów Publicznych Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017

23 Luty2017

Lipusz, dnia 23.02.2017r

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie  2.1.1.: Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.a  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: premia

Termin składania wniosków: 13.03.2017r. – 06.04.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 420 000,00 zł

 Kwota wsparcia:  60 000,00zł Czytaj dalej