Umowy na GRANTY podpisane

19 Grudzień2018

Informujemy, że dniu 11 grudnia 2018 r. LGD Stolem podpisała z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy na realizację projektów grantowych w ramach Poddziałania 19.2 PROW 2014-2020. Oznacza to, że wszyscy Grantobiorcy, którzy zostali wybrania do realizacji zadań grantowych w ramach naborów nr 2/2018/G i 3/2018/G mogą realizować swoje projekty. Umowy z Grantobiorcami LGD zamierza podpisać w połowie stycznia 2019 roku.

BADANIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH LGD STOLEM

28 Listopad2018

Realizując założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016 – 2022 prowadzimy szereg działań informacyjnych o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza narzędzi komunikacyjnych.
Bardzo nam zależy  aby przekazywane informacje docierały do możliwie najszerszego grona potencjalnych wnioskodawców z obszaru LGD Stolem, cechowały się rzetelnością i zaspokajały Państwa potrzeby i oczekiwania. W związku z tym  prowadzimy badania jakości prowadzonych działań komunikacyjnych i prosimy Państwa o udział w nim, poprzez wypełnienie ankiety, która znajduje się do pobrania poniżej. Odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania wskażą nam, jakie ewentualne działania powinna podjąć LGD w celu usprawnienia przepływu informacji i komunikacji z lokalna społecznością. Ankietę można wypełnić bezpośrednio w siedzibie biura LGD Stolem lub przesłać drogą pocztową na adres biura LGD (ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz) lub w formie scanu na maila biuro@lgdstolem.pl.

Bardzo prosimy o poświecenie chwili czasu i wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta_komunikacja_2018

Spotkania informacyjne z mieszkańcami 2018

27 Listopad2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD na serię corocznych spotkań informacyjnych, które odbędą się w każdej z 5-iu gmin członkowskich zgodnie z informacjami zamieszczonymi na plakacie. Celem spotkań jest przedstawienie lokalnej społeczności dotychczasowego stanu realizacji LSR LGD STOLEM na lata 2016-2023 oraz informacja na temat kolejnych działań i naborów wniosków zgodnie z założeniami lokalnej strategii rozwoju. Serdecznie zapraszamy lokalną społeczność do udziału w spotkaniu i wyrażania swoich sugestii na temat skuteczności wdrażania LSR, ponieważ jej realizacja ma służyć mieszkańcom obszaru i zaspokajać państwa potrzeby.

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W KOŚCIERZYNIE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ZAWODOWE

06 Listopad2018

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 9/2018

21 Wrzesień2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2018 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 9/2018. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 9/2018. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem.

Protokół_XIX_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_9_2018

Rejestr_interesów_9_2018

Tabela_wykluczeń_z_oceny_9_2018

Lista_operacji_zgodnych_z_LSR_9_2018

Lista_operacji_wybranych_9_2018

 

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W LIPUSZU

18 Wrzesień2018

 

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W LIPUSZU

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września 2018 r. w godzinach 12.00 – 14.30, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania STOLEM w Lipuszu, przy ul. Derdowskiego 7 będzie miał miejsce dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.:

  •  instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki),
  • dofinansowanie do przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym
  • kursy i szkolenia dla pracowników MŚP,
  • kwalifikowalność wydatków w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich i inne…

Udzielane konsultacje mają charakter bezpłatny.

Mobilny Punkt Informacyjny przygotowany zostanie przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach we współpracy
z Lokalną Grupą Działania STOLEM

Zawiadomienie o XIX posiedzeniu Rady LGD Stolem

13 Wrzesień2018

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  20 września 2018 r. (czawrtek)  o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XIX  Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 9/2018  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XIX posiedzenia Rady LGD Stolem.

Proponowany porządek obrad XIX Posiedzenia Rady LGD Stolem

Nabór Nr 9/2018 zakończony

11 Wrzesień2018

W dniu 10 września 2018 roku o godz. 15:30 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 9/2018 w ramach wdrażania LSR z PROW 2014-2020. Do LGD wpłynęły łącznie 2 wnioski – z zakresu Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1   Rozwój przetwórstwa lokalnego poprzez rozwój działalności gospodarczej. Poniżej publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach zakończonego naboru. Lista zamieszczona została również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Scan_rejestr_9_2018

Ostateczne wyniki oceny i wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 3/2018/G

21 Sierpień2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. Rada LGD Stolem dokonała ostatecznego wyboru wniosków o powierzenie grantów oraz  wybrała je do finansowania w ramach naboru nr 3/2018/G. Zgodnie z Procedurą wyboru Grantobiorców…, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy wniosków o powierzenie grantów  wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 3/2018/G z podziałem na poszczególne wskaźniki. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem.

Protokół_XVIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Rejestr_interesów_XVIII_posiedzenie _Rady_LGD_Stolem

Tabela_wykluczeń_XVIII_posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Listy_zadań_wybranych_dla_poszczególnych_wskaźników

V FESTIWAL ŻURAWINY 1-2.IX.2018

20 Sierpień2018

W imieniu organizatora Kaszubskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego “Kościerska Chata” i partnerów serdecznie zapraszamy do udziału w V FESTIWALU ŻURAWINY, który odbędzie się w dniach 1-2.09.2018r w Dobrogoszczu i Zielonej Wsi. Poniżej plakat promujący wydarzenie oraz program festiwalu.

Plakat V Festiwal Żurawiny.

Program V Festiwalu Żurawiny 2018 dwudniowy