III MISTRZOSTWA KASZUB W NORDIC WALKING

22 Wrzesień2017

Już 7 października br. w miejscowości Grabówko, gmina Nowa Karczma odbędą się III Mistrzostwa Kaszub w Nordic Walking. Organizatorami imprezy są: Lokalna Grupa Działania Stolem, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, Stowarzyszenie „BŁĘKITNI” Nordic Walking Dziemiany oraz Herkules Sp. z o. o. Zawody odbywać będą się na dystansie 5km i 10km oraz 300m dla dzieci, tzw. mini nordic walking. Biuro i start zawodów umiejscowione zostaną przy remizie strażackiej w Grabówku.

Czytaj dalej

NOWA KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROW 2014-2020

05 Wrzesień2017

Informujemy iż od dnia 01.09.2017 roku obowiązuje nowa księga wizualizacji znaku PROW  2014-2020. Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

Poniżej link do plików zawierających niezbędne logotypy oraz nową księgę wizualizacji:

http://ksow.pl/news/entry/12605-zmiany-w-ksiedze-wizualizacji-znaku-prow-2014-2.html

Zawiadomienie o IX Posiedzeniu Rady LGD Stolem

29 Sierpień2017

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 6 września 2017 r. (środa)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27,  odbędzie się IX Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie zmiana niektórych kryteriów wyboru operacji oraz zapisów procedury tego wyboru.

Program posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenia prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Zmiana Procedury wyboru i oceny operacji w ramach
 5. Zmian kryteriów wyboru operacji dla niektórych przedsięwzięć w ramach LSR
 6. Zmiana Procedury wyboru i oceny grantobiorców, wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

POTENCJALNI STYPENDYŚCI “DYPLOMU Z MARZEŃ” 2017/2018 WYŁONIENI

25 Sierpień2017

Informujemy, iż dnia 24 sierpnia 2017 r. obradowała komisja stypendialna LGD Stolem w celu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium pomostowego w ramach programu “Dyplom z marzeń” 2017/2018. Decyzją komisji na podstawie kryteriów takich jak: punkty z egzaminu maturalnego i dochód na jednego członka rodziny, zostało wyłonionych 7 osób, które według poniższej kolejności, LGD Stolem rekomenduje Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów w wysokości 5 tys. zł. Są to:

 1. Krystian Kwidziński
 2. Justyna Kiedrowska
 3. Edyta Czapiewska
 4. Zuzanna Kuklińska
 5. Daria Mosińska
 6. Marta Kowalczyk
 7. Małgorzata Ugowska

Decyzja komisji stypendialnej LGD nie jest wiążąca, ponieważ wnioski w/w maturzystów zostaną przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, gdzie będą poddane kolejnej weryfikacji przez Komisję FEP. Ostateczna lista rankingowa ukaże się w październiku br. na stronach internetowych www.stypendia-pomostowe.pl oraz www.lgdstolem.pl

IV FESTIWAL ŻURAWINY – 09-10.09.2017R

09 Sierpień2017

Czytaj dalej

UWAGA WNIOSKODAWCY

26 Lipiec2017

W związku z  informacjami przekazywanymi  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o błędach w bazie EP ( Ewidencja Producentów) w zakresie danych dot. beneficjentów informujemy wnioskodawców poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, którzy:

 • będą ubiegali się o wsparcie albo
 • już podpisali umowy ale jeszcze nie złożyli wniosku o płatność I transzy lub
 • już złożyli wniosek o płatność I transzy, ale płatność nie została im wypłacona

że jeżeli założą nowy (np. FIRMOWY) rachunek bankowy i przedstawią go wraz z wnioskiem o płatność, jako rachunek, na który mają być wypłacone transze, muszą udać się do odpowiedniego ODDZIAŁU POWIATOWEGO ARIMR aby uaktualnić wpisany tam numer rachunku bankowego. W tym celu muszą mieć dokument wskazujący nowy numer rachunku bankowego – czyli muszą dokonać  aktualizacji danych w bazie EP w Oddziale Powiatowym ARiMR.

 W przypadku nie uaktualnienia ww. danych, przed złożeniem wniosku o płatność, procedura wypłaty środków finansowych będzie wydłużona o czas uaktualnienia  numeru rachunku bankowego w Oddziale Powiatowym ARiMR.

XIII FESTIWAL PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ “BURCZYBAS”

13 Lipiec2017

XVI EDYCJA “DYPLOMU Z MARZEŃ”

03 Lipiec2017

 

Rozpoczęła się XVI edycja  programu stypendialnego „DYPLOM Z MARZEŃ” ponownie współfinansowana  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych,  do składania wniosków o rekomendację LGD Stolem do uzyskania stypendium. W ciągu sześciu  lat uczestniczenia LGD Stolem w programie stypendium otrzymało 51 maturzystów z obszaru LGD na łączną kwotę 255 000,00zł. Czytaj dalej

ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW DO LSR LGD STOLEM

03 Lipiec2017

W związku z obowiązującą wytyczną Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi oraz mając na uwadze realizację wskaźników zapisanych w LSR, Zarząd LGD Stolem po przeprowadzeniu ewaluacji realizacji strategii za okres od maja 2016 do czerwca 2017 zadecydował, iż konieczne jest wszczęcie postępowania mającego na celu zmianę obowiązujących procedur wyboru operacji i grantobiorców oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, podejmowania działalności gospodarczej i lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców. Czytaj dalej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD STOLEM

22 Czerwiec2017

W dniu 19.06.2017r o godz. 16:15 (drugi termin), w sali narad Urzędu Gminy odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Stolem. Na zebraniu obecnych było 28 członków spośród 65. Zgodnie z porządkiem obrad przyjęte zostały jednogłośnie uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego LGD Stolem za 2016 rok, odwołania członków Rady LGD Stolem w wyniku złożenia pisemnych rezygnacji i powołania w ich miejsce nowych członków, zgodnie z wytyczną Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi nr 3/1/2017 z dnia 21.03.2017r w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji  przez lokalne grupy działania. Na zebraniu przedstawiony został również aktualny stan wdrażania LSR LGD Stolem oraz przekazano informację o konieczności wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach LSR – między innymi zmiany wymagają zapisy procedur wyboru operacji i grantobiorców oraz lokalne kryteria wyboru. Wkrótce na stronie pojawi się informacja w tej sprawie.

Poniżej znajdują się scany uchwał podjętych na WZC w dniu 19.06.2017r oraz prezentacja aktualnego stanu wdrażania LSR.

Uchwały WZC 19.06.2017

Prezentacja_sprawozdanie_LSR_LGD_Stolem_2016-2023-WZC_2017pptx