Nabór wniosków 3/2018/G zakończony.

25 Lipiec2018

W dniu 20.07.2018r  Stowarzyszenie LGD Stolem zakończyło przyjmowanie wniosków w ramach naboru nr 3/2018/G. Alokacja środków w ramach naboru wynosiła 69 671 ,00zł. Łącznie wpłynęło  8 wniosków na wnioskowaną kwotę 65 549,10zł. Poniżej zamieszczamy rejestry złożonych wniosków w rozbiciu na realizację poszczególnych wskaźników do osiągnięcia w ramach projektu grantowego będącego przedmiotem naboru.

Rejestry_WoPG_nabór_3_2018_G

Uwaga Maturzyści! Ruszył program DYPLOM z MARZEŃ

02 Lipiec2018

Rozpoczęła się XVII edycja  programu stypendialnego „DYPLOM Z MARZEŃ” ponownie współfinansowana  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych,  do składania wniosków o rekomendację LGD Stolem do uzyskania stypendium. W ciągu siedmiu  lat uczestniczenia LGD Stolem w programie stypendium otrzymało ponad 80 maturzystów z obszaru LGD.

Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie 5000 zł, płatne po 500 zł netto przez 10 miesięcy.

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:

– jesteś zameldowany od co najmniej 2-óch lat na obszarze LGD Stolem (Gmina Wiejska Kościerzyna, Gmina Nowa Karczma, Gmina Karsin, Gmina Dziemiany, Gmina Lipusz) od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (26.03.2018r) – zaświadczenie z Urzędu Gminy

–   jesteś maturzystą z 2018 roku,

– złożyłeś aplikację bądź zostałeś przyjęty na  pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).

– pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1575,00 zł brutto (gdy członkiem rodziny jest dziecko   legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczeń z tego tytułu nie wlicza się do dochodu)  – dochód brutto z czerwca 2018 r., np. zaświadczenia z zakładu pracy, odcinki rent/emerytur, zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego.

– osiągasz dobre wyniki w nauce, tzn. uzyskałaś(eś) min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm (do pobrania poniżej).

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij Wniosek o przyznanie rekomendacji na stypendium pomostowe, który znajduje się w załączniku, dołącz do tego kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz). Dokumenty złóż w Biurze LGD Stolem w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 do 31 lipca 2017r.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz pisząc na adres mailowy biuro@lgdstolem.pl, bądź dzwoniąc na numer 58 680-05-70 lub 503 124 612.

Wnioski o wydanie rekomendacji należy składać do 31 lipca 2018 r.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.

Regulamin_seg_2_XVII-edycja(3)

Wniosek_o_przyznanie_rekomendacji_2018

Algorytm_liczenia_punktów_z_matury

RADA LGD RZPATRZYŁA PROTEST W RAMACH NABORU 8/2018

26 Czerwiec2018

W dniu 25.06.2018r odbyło się XVI posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenie protestu dot. WoPP  znak sprawy 8/2018-4/05/2018 w ramach “autokontroli” LGD zgodnie z zapisami procedury odwoławczej. Członkowie zadecydowali o przeprowadzeniu ponownej oceny operacji względem kryteriów podnoszonych w proteście. W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny operacji uznane zostały zarzuty przedstawione przez wnioskodawcę  i przyznane punkty za kryterium z którym wnioskodawca się nie zgadzał.

Poniżej zamieszczony zostaje protokół z posiedzenia Rady, zaktualizowana lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej , rejestr interesów oraz tabela wykluczeń z oceny operacji, zgodnie z podpisanymi deklaracjami bezstronności.

Protokół_XVI_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_25_06_2018

Rejestr_interesów_XVI_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_25_06_2018

Tabela_Wykluczeń_XVI_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem_25_06_2018

Lista_operacji_wybranych_aktualizacja_8_2018

UWAGA WNIOSKODAWCY, BENEFICJENCI PODDZIAŁANIA 19.2

26 Czerwiec2018

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejścia w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) zamieszczamy na naszej stronie  obowiązujące dla podziałania 19.2,  formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2,   które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność. Dokumenty składają się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Poniżej wzory ww. dokumentów.

RODO_klauzule_19.2_Stolem (1)

RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2_Stolem

RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2_Stolem

Dokumenty dostępne są również w zakładce WZORY DOKUMENTÓW

Konsultacje zmian w LSR LGD Stolem na lata 2016-2023

21 Czerwiec2018

Informujemy, że w związku z brakiem zainteresowania wnioskodawców utworzeniem “Inkubatora przetwórstwa lokalnego”, pomimo ogłoszenia dwóch naborów w tym zakresie w ramach Poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 z naszej LSR, Zarząd LGD Stolem po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR). Zmiana dotyczy Przedsięwzięcia 2.2.1 w ramach celu ogólnego 2. i polega na przeformułowanie nazwy przedsięwzięcia i wskaźników do niego przypisanych. Dalej środki te zamierzamy przeznaczyć dla lokalnych przetwórców, aby mogli wzmocnić swój potencjał produkcyjno – usługowy i bardziej konkurować na rynku. Wprowadzenie tych zmian powinno pozwolić na osiągnięcie “kamieni milowych” zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r.. Propozycja zmian LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (str. 26, 31, 40 i 64). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 29 czerwca 2018r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

Załączniki:

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_konultacje_2_2018

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023

Zawiadomienie o XVI Posiedzeniu Rady LGD Stolem

18 Czerwiec2018

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  25 czerwca 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00 w sali posiedzeń UG Lipusz, przy ul. Wybickiego 27,  odbędzie się XVI Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie będzie rozpatrzenie protestu/protestów, które wpłynęły po ogłoszeniu wyników  naboru nr 8/2018  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023.

WARSZTATY – GRANTY!!!

18 Czerwiec2018

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz omówienia zasad i procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G. Warsztaty odbędą się w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) w siedzibie LGD Stolem (Lipusz, ul. Derdowskiego 7) o godz. 12.00.

Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby fizyczne z terenu LGD mające ciekawe pomysły na realizację zadań wpisujących się w Lokalną Strategię Rozwoju LGD Stolem. Z możliwości ubiegania się  o grant wykluczeni są przedsiębiorcy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są drogą telefoniczną (58 680 05 70), droga mailową (biuro@lgdstolem.pl) oraz osobiście w siedzibie biura (ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G

14 Czerwiec2018

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia1

 

Forma wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze środków własnych LGD w wysokości do 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

 Termin składania wniosków: 02.07.2018r. – 20.07.2018r.

 Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

 Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 69 671,00 zł z podziałem na realizacje poszczególnych wskaźników produktu zgodnie z planem działania zawartym w LSR:

 1. Liczba szkoleń i/lub warsztatów o charakterze edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – limit środków 30 707,00zł.
 2. Liczba oddolnych  inicjatyw  polegających  na  zagospodarowaniu  czasu  wolnego –  limit  środków 38 964,00zł

Kwota wsparcia na jedno zadanie: od 5 000,00 zł do 9 000,00zł.

Czytaj dalej

NOWE WZORY DOKUMENTÓW

12 Czerwiec2018

Uwaga!
11.06.2018 r. została udostępniona wersja 7z: umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych.

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

Uwaga!
30.05.2018 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy dla  operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

Nowe formularze również w zakładce Wzory Dokumentów.

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 8/2018

07 Czerwiec2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja i 6 czerwca 2018 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 8/2018. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 8/2018. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostaną do państwa wysłane droga mailową scany pism zawierające wyniki oceny a dodatkowo droga pocztową oryginały pism do wnioskodawców, których operacje zostały wybrane ale nie mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Protokół_XIV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Rejestr_intersów_Posiedzenie_XIV_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XIV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Protokół_XV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Rejestr_Interesów_XV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_wykluczeń_XV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Lista_operacji_zgodnych_z_LSR

Lista_operacji_wybranych