WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 8/2018

07 Czerwiec2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja i 6 czerwca 2018 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 8/2018. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i operacji wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 8/2018. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostaną do państwa wysłane droga mailową scany pism zawierające wyniki oceny a dodatkowo droga pocztową oryginały pism do wnioskodawców, których operacje zostały wybrane ale nie mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Protokół_XIV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Rejestr_intersów_Posiedzenie_XIV_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XIV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Protokół_XV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Rejestr_Interesów_XV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_wykluczeń_XV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Lista_operacji_zgodnych_z_LSR

Lista_operacji_wybranych

OSTATECZNE WYNIKI OCENY W RAMACH NABORU 2/2018/G

07 Czerwiec2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca 2018 r. Rada LGD Stolem dokonała ostatecznego wyboru wniosków o powierzenie grantów oraz  wybrała je do finansowania w ramach naboru nr 2/2018/G. Zgodnie z Procedurą wyboru Grantobiorców…, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy wniosków o powierzenie grantów  wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 2/2018/G z podziałem na poszczególne wskaźniki. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem.

Protokół_XV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Rejestr_interesów_XV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Tabela_Wykluczeń_XV_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

Lista_zadań_wybranych_nabór_2_2018_G

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

30 Maj2018

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

proponowany porzadek WZC – 06.06.2018

Projekty_uchwał_WZC_06_06_2018

Zawiadomienie o XV Posiedzeniu Rady LGD Stolem

30 Maj2018

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2018 r. (środa)  o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna (Kościerzyna, ul. Strzelecka 9),  odbędzie się  XV

Przedmiotem obrad będzie wybór wniosków do finansowania złożonych w ramach naboru Nr 2/2018/G, a także dokończenie oceny i wybór operacji dla naboru Nr 8/2018. Poniżej proponowany porządek obrad.

Proponowany porząd obrad XV posiedzenia Rady LGD Stolem

Wyniki oceny naboru nr 2/2018/G

24 Maj2018

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9 i 22 maja 2018 r. Rada LGD Stolem dokonała oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wstępnie wybrała je do finansowania w ramach naboru nr 2/2018/G.  Zgodnie z Procedurą wyboru Grantobiorców…, poniżej publikujemy do państwa wglądu protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy wniosków o powierzenie grantów zgodnych z LSR (niezgodnych nie było) i wstępnie wybranych do finansowania (niewybranych nie było) dla naboru nr 2/2018/G. Pozostałe załączniki do protokołów dostępne są do wglądu w biurze LGD Stolem. Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od wyników oceny. Ostateczne posiedzenie Rady w sprawie wyboru wniosków zaplanowano na 6 czerwca 2018r.

Protokół_Rada_XII_Posiedzenie

Protokół_Rada_XIII_Posiedzenie

Rejestr_interesów_XII_Posiedzenie

Rejestr_interesów_XIII_Posiedzenie

Tabele_wykluczeń_XII-XIII_Posiedzenie

Lista_wniosków_zgodnych_z_LSR-2_2018_G

Listy_wniosków_wybranych-2_2018_G-wstępne

 

Zawiadomienie o XIII i XIV Posiedzeniu Rady LGD Stolem

15 Maj2018

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XIII Posiedzenie Rady LGD Stolem, a o godz. 14.00 XIV Posiedzenie Rady LGD Stolem  w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad XIII Posiedzenia będzie dokończenie  oceny i wyboru wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 2/2018/G. Natomiast na XIV Posiedzeniu Rada oceni wnioski złożone w ramach naboru nr 8/2018. Poniżej proponowane porządki obrad obu posiedzeń.

Proponowany porządek obrad XIII Posiedzenia Rady LGD Stolem

Proponowany porządek obrad XIV Posiedzenia Rady LGD Stolem

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

14 Maj2018

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Uprzejmie informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania STOLEM w Lipuszu,
ul.
Derdowskiego 7, w dniu 18 maja 2018 r., w godz. 09.00 – 11.30

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej.

Udzielane konsultacje mają charakter bezpłatny.

Mobilny Punkt Informacyjny przygotowany zostanie przez Lokalny Punkt Informacyjny w Chojnicach we współpracy z Lokalną Grupą Działania STOLEM

Kolejne nabory wniosków zakończone.

14 Maj2018

W dniu 11 maja 2018 roku o godz. 15:30 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 7/2018 i  nr 8/2018. Do LGD wpłynęło łącznie 7 wniosków – z zakresu Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 8/2018). W ramach naboru nr 7/2018, z zakresu Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych nie wpłynął żaden wniosek. Poniżej publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach zakończonego naboru. Lista zamieszczona została również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Rejestr_nabór_nr_8_2018

Zawiadomienie o XII Posiedzeniu Rady LGD Stolem

02 Maj2018

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 9 maja 2018 r. (środa)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 2/2018/G  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 z PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XII posiedzenia Rady LGD Stolem.

Proponowany_porządek_obrad-XII_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

NABÓR NA GRANTY ZAKOŃCZONY

26 Kwiecień2018

W dniu 24.04.2018r  Stowarzyszenie LGD Stolem zakończyło przyjmowanie wniosków w ramach naboru nr 2/2018/G. Alokacja środków w ramach naboru wynosiła 250 000,00zł. Łącznie wpłynęło 19 wniosków na wnioskowaną kwotę 221 483,00zł. Poniżej zamieszczamy rejestry złożonych wniosków w rozbiciu na realizację poszczególnych wskaźników do osiągnięcia w ramach projektu grantowego będącego przedmiotem naboru.

Rejestr_WoPG_oddolne_inicjatywy

Rejestr_WoPG_pikniki_ekologiczne

Rejestr_WoPG_warsztaty_ekologiczne