WARSZTATY GRANTY !!!!!!!!!

13 Marzec2018

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz omówienia zasad i procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach planowanego naboru wniosków o powierzenie grantów, który przeprowadzony zostanie w kwietniu br. Warsztaty odbędą się w dniu 26 marzec w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, w godzinach od 12:00 do 15:00.

Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby fizyczne z terenu LGD mające ciekawe pomysły na realizację zadań wpisujących się w Lokalną Strategię LGD Stolem. Z możliwości ubiegania się  o grant wykluczeni są przedsiębiorcy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są drogą telefoniczną (58 680 05 70), droga mailową (biuro@lgdstolem.pl) oraz osobiście w siedzibie biura (ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!!

Spotkanie – konsultacje LSR

02 Marzec2018

Zarząd LGD Stolem serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne, dotyczące zmian w LSR, które odbędzie się w dniu 9 marca 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w biurze LGD Stolem w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 7.

W załączeniu przedkładamy LSR po kolejnych modyfikacjach wynikających z bieżącej realizacji strategii, tak aby osiągnąć zaplanowane “kamienie milowe” na koniec 2018 r. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

Spotkanie to zamyka konsultacje LSR, które zostały ogłoszone w dniu 22.01.2018 r. informacją pod linkiem http://lgdstolem.pl/konsultacje-zmian-w-lokalnej-strategii-rozwoju/.  Do dnia poprzedzającego spotkanie można cały czas przesyłać propozycje kolejnych zmian na formularzu zamieszczonym w pierwotnej informacji o konsultacjach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_zmiana 2018 – konsultacje

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW

01 Marzec2018

LGD Stolem informuje, iż wkrótce ogłoszone zostaną nabory wniosków  z zakresu  Tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (przewidywana kwota alokacji 200 tys.zł) oraz nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego z zakresu Wspierania różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (przewidywana kwota alokacji 250 tys.zł).Ww. nabory planowane są na początek kwietnia br.

Na początek maja natomiast, LGD planuje przeprowadzenie naboru z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej, gdzie przewidywana kwota alokacji to 420 tys. zł.

Wszelkie informacje oraz szczegóły związane z uzyskaniem wsparcia w ww. zakresach  uzyskać można w biurze LGD Stolem. Zapraszamy do kontaktu!!!!!

 

ANKIETA EWALUACYJNA

05 Luty2018

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej opinii lokalnej społeczności z obszaru LGD Stolem w zakresie użyteczności działań LGD Stolem i dopasowaniu wsparcia Lokalnej Strategii Rozwoju do państwa potrzeb. Informacje zebrane w trakcie badania ankietowego posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w realizowanej LSR oraz funkcjonowaniu LGD. Ankieta dostępna będzie również na stronach  urzędów  gmin członkowskich. Ankietę należy wydrukować, wypełnić i wysłać jako scan lub drogą pocztową na dres LGD Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz lub  złożyć osobiście w biurze LGD Stolem czy też w urzędzie gminy członkowskiej.

Bardzo prosimy o poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety, gdyż realizowana LSR ma służyć zaspokajaniu państwa potrzeb i przyczyniać się do poprawy warunków życiowych na obszarze LSR.

Ankieta Ewaluacyjna

 

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

22 Styczeń2018

Informujemy, że Zarząd LGD Stolem na ostatnim posiedzeniu po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR). Zmiana dotyczy przesunięcia środków finansowych w Palnie działania … dla Przedsięwzięcia 2.1.2 z lat 2019-2021 na lata 2016-2018, czyli przyśpieszenie ogłoszenia naborów na to przedsięwzięcie. Propozycja zmian LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (str. 63). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian.
Konsultacje zakończą się spotkaniem konsultacyjnym w połowie lutego br. o którym poinformujemy w osobnej informacji.

Załączniki:

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_zmiana 2018 – konsultacje

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023

Informacja o odstąpieniu od naboru Nr 1/2017/G

19 Styczeń2018

Informujemy, że w związku z wycofaniem przez wnioskodawców wszystkich wniosków o  powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 1/2017/G o  Zarząd LGD Stolem   odstępuje od tego naboru.

Obecnie LGD wystąpiła do Zarządu Województwa Pomorskiego  o akceptację zmian w harmonogramie ogłaszania naborów oraz procedury wyboru grantobiorców…, tak aby jak najszybciej ponownie ogłosić nabór w tym zakresie. Szacujemy, że nabór zostanie przeprowadzony w kwietniu br.

I POSIEDZENIE RADY LGD STOLEM W SPARWIE NABORU 1/2017/G

10 Styczeń2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.01.2018  odbyło się I posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie dokonania oceny i wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G.  Do LGD wpłynęło łącznie 9 wniosków, z czego do dnia posiedzenia Rady LGD Stolem  wycofanych zostało 5 wniosków. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców, członkowie Rady uznali konieczność wysłania  do pozostałych 4-ech wnioskodawców wezwań do złożenia wyjaśnień i/lub dokumentów celem rzetelnego przeprowadzenia poszczególnych etapów oceny .  Poniżej publikujemy do państwa wglądu protokół  z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów . W dniu dzisiejszym zostaną wysłane  do wnioskodawców scany wezwań do uzupełnień  na które wnioskodawcy zobowiązani są odpowiedzieć w ciągu 5 dni od dnia wysłania pisma. Po przeprowadzeniu etapu uzupełnień zwołane zostanie II-ie posiedzenie Rady na którym dokonana zostanie ocena zgodności z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru, ustalone zostaną kwoty wsparcia oraz sporządzona lista zadań wybranych/niewybranych do finansowania.

Protokół_XI_Posiedzenie_1_2017_G

Rejestr_interesów_1_2017_G

Tabela_wykluczeń_1_2017_G

ZAWIADOMIENIE O XI POSIEDZENIU RADY LGD STOLEM

28 Grudzień2017

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 5 stycznia 2018 r. (piątek)  o godz. 12.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XI Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 1/2017/G  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 z PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XI posiedzenia Rady LGD Stolem.

Porządek obrad – XI posiedzenie.

ŻYCZENIE ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE

21 Grudzień2017

NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW ZAKOŃCZONY

21 Grudzień2017

W dniu 20.12.2017 roku o godz. 15:00 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G. Do LGD wpłynęło łącznie 9 wniosków.  Poniżej publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach zakończonego naboru. Lista zamieszczona została również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru 1/2017/G