MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

14 Maj2018

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Uprzejmie informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach.

Dyżur odbędzie się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania STOLEM w Lipuszu,
ul.
Derdowskiego 7, w dniu 18 maja 2018 r., w godz. 09.00 – 11.30

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej.

Udzielane konsultacje mają charakter bezpłatny.

Mobilny Punkt Informacyjny przygotowany zostanie przez Lokalny Punkt Informacyjny w Chojnicach we współpracy z Lokalną Grupą Działania STOLEM

Kolejne nabory wniosków zakończone.

14 Maj2018

W dniu 11 maja 2018 roku o godz. 15:30 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 7/2018 i  nr 8/2018. Do LGD wpłynęło łącznie 7 wniosków – z zakresu Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 8/2018). W ramach naboru nr 7/2018, z zakresu Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych nie wpłynął żaden wniosek. Poniżej publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach zakończonego naboru. Lista zamieszczona została również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Rejestr_nabór_nr_8_2018

Zawiadomienie o XII Posiedzeniu Rady LGD Stolem

02 Maj2018

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 9 maja 2018 r. (środa)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się  XII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 2/2018/G  w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 z PROW 2014-2020. Poniżej proponowany porządek XII posiedzenia Rady LGD Stolem.

Proponowany_porządek_obrad-XII_Posiedzenie_Rady_LGD_Stolem

NABÓR NA GRANTY ZAKOŃCZONY

26 Kwiecień2018

W dniu 24.04.2018r  Stowarzyszenie LGD Stolem zakończyło przyjmowanie wniosków w ramach naboru nr 2/2018/G. Alokacja środków w ramach naboru wynosiła 250 000,00zł. Łącznie wpłynęło 19 wniosków na wnioskowaną kwotę 221 483,00zł. Poniżej zamieszczamy rejestry złożonych wniosków w rozbiciu na realizację poszczególnych wskaźników do osiągnięcia w ramach projektu grantowego będącego przedmiotem naboru.

Rejestr_WoPG_oddolne_inicjatywy

Rejestr_WoPG_pikniki_ekologiczne

Rejestr_WoPG_warsztaty_ekologiczne

 

 

UWAGA BENEFICJENCI

13 Kwiecień2018

Zamieszczamy wzory nowych dokumentów – otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu dot. operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z prośbą o opublikowanie dokumentów na Państwa stronach internetowych . Dokumenty dostępne również w zakładce wzory dokumentów.

Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (.xlsx)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB_IPRO

WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

12 Kwiecień2018

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz omówienia zasad i warunków wyboru operacji w ramach planowanych naborów wniosków nr 7/2018 i nr 8/2018, które przeprowadzone zostaną na przełomie kwietnia i maja br. Warsztaty odbędą się w dniu 19 kwietnia w siedzibie biura LGD  Stolem w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7, w godzinach od 12:00 do 15:00.

Do udziału zapraszamy w szczególności  przedsiębiorców, osoby prawne mające siedzibę lub oddział na obszarze LGD Stolem oraz osoby fizyczne zamieszkujące  teren LGD, chcące ubiegać się o środki w zakresie rozwoju działalności gospodarczej lub utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są drogą telefoniczną (58 680 05 70), droga mailową (biuro@lgdstolem.pl) oraz osobiście w siedzibie biura (ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!!

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2018

05 Kwiecień2018

Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.1.2 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.c  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin składania wniosków: 24.04.2018r. – 11.05.2018r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 420 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację: 105 000,00 zł

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2018

05 Kwiecień2018

Ogłoszenie o naborze nr 7/2018

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.2.1. Rozwój przetwórstwa lokalnego poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (§2 ust. 1 pkt 2 lit. b  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 24.04.2018r. – 11.05.2018r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 200 000,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia: 200 000,00 zł. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G

15 Marzec2018

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia1

Forma wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze środków własnych LGD w wysokości do 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

 Termin składania wniosków: 09.04.2018r. – 24.04.2018r.

 Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

 Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 250 000,00 zł z podziałem na realizacje poszczególnych wskaźników produktu zgodnie z planem działania zawartym w LSR:

  1. a) Liczba szkoleń i/lub warsztatów o charakterze edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – limit środków 56 000,00zł.
  2. b) Liczba pikników o charakterze ekologicznym – limit środków 40 000,00zł
  3. c) Liczba oddolnych  inicjatyw  polegających  na  zagospodarowaniu  czasu  wolnego  –  limit  środków  154 000,00zł

Czytaj dalej

WARSZTATY GRANTY !!!!!!!!!

13 Marzec2018

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz omówienia zasad i procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach planowanego naboru wniosków o powierzenie grantów, który przeprowadzony zostanie w kwietniu br. Warsztaty odbędą się w dniu 26 marzec w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, w godzinach od 12:00 do 15:00.

Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby fizyczne z terenu LGD mające ciekawe pomysły na realizację zadań wpisujących się w Lokalną Strategię LGD Stolem. Z możliwości ubiegania się  o grant wykluczeni są przedsiębiorcy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są drogą telefoniczną (58 680 05 70), droga mailową (biuro@lgdstolem.pl) oraz osobiście w siedzibie biura (ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!!