Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak będą przyznawane środki w projekcie

W ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” będzie można otrzymać do 54 tyś. zł. wsparcia na utworzenie własnej firmy. Sposób przyznawania środków finansowych regulują poniższe dokumenty:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie  działalności gospodarczej (WordPDF)

Zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Biznesplan Firmy (WordPDF)

Zał. nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF)

Zał. nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (Word i PDF)

Zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

Zał. nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

Zał. nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Umowa o udzielenie wsparcia  w postaci usługi szkoleniowej (PDF)

Zał. nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (WordPDF)

Zał. nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

Zał. nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych  (WordPDF)

Zał. nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez małżonka, będącego uczestnikiem projektu, zobowiązań wynikających z umów o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pozostającego w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej (WordPDF)

Zał. nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej w postaci wsparcia pomostowego  (PDF)

Zał. nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie poręczyciela (WordPDF)

Zał. nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Zaświadczenie o pomocy de minimis (PDF)

Zał. nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Zestawienie wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego (PDF)

Zał. nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie uczestnika projektu nt. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (WordPDF)

Zasady funkcjonowania Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków reguluje poniższy dokument:

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków do projektu pn.: „Własna forma w Sercu Kaszub”

Realizatorami projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” są Powiat Kościerski i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa).

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy