Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wzory dokumentów

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejścia w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) zamieszczamy na naszej stronie  obowiązujące dla podziałania 19.2,  formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2,   które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność. Dokumenty składają się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Poniżej wzory ww. dokumentów.

RODO_klauzule_19.2_Stolem (1)

RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2_Stolem

RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2_Stolem

________________________________________________________________________________

Uwaga beneficjenci!

Aktualne wzory dokumentów aplikacyjnych:

 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) –  od 26.08.2021r!!!

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz

2) Biznesplan (wersja 4z)- od 26.08.2021r!!!

 • Biznesplan (*.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (*.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (*.pdf) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (*.docx) – otwórz
 • Biznesplan (inkubator) – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (*.pdf) – otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa- od 26.08.2021r!!!!

 • Oświadczenie (*.pdf) – otwórz
 • Oświadczenie (*.xlsx) – otwórz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (*.pdf) – otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) –pobierz
 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) –pobierz
 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych -wersja pdf –pobierz, wersja edytowalna –pobierz 
 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja pdf –pobierz, wersja edytowalna –pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji- wersja pdf –pobierz, wersja edytowalna –pobierz
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy- wersja pdf- pobierz, wersja edytowalna- pobierz
 • Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej- wersja pdf- pobierz, wersja edytowalna- pobierz
 • Załącznik nr 8 Oświadczenie (współwłaściciel przedsiębiorstwa) o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej- wersja pdf- pobierz, wersja edytowalna- pobierz 
 • Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa- wersja pdf- pobierz, wersja edytowalna- pobierz
 • Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wersja pdf- pobierz, wersja edytowalna- pobierz

ANEKS do umowy, dokumenty aktualne

 • wzór formularza aneksu do umowy wynikającego ze zmiany przepisów w  rozporządzeniu MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 –do wersji umowy 8z i wcześniejszych 

wersja pdf –pobierz, wersja edytowalna –pobierz

 • wzór formularza aneksu do umowy do wersji 7z i wcześniejszych, wynikający z wejścia w życie w  dniu 10 września 2020 roku  przepisów zmieniających Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 roku poz. 1555)

wersja pdf –pobierz, wersja edytowalna –pobierz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2- pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2- pobierz

Dokumenty aktualne obowiązujące od 06.06.2019r.

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność) – pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (pdf) – pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji Biznesplanu (dokument zaktualizowany w dn. 21 grudnia 2020 r.)- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- (dokument zaktualizowany w dn. 16.10.2019 r.) pobierz 

8) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.exel)- otwórz

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

WERSJA 4Z dokumenty aktualne, obowiązujące od 30.06.2021 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)- pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)- pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy- pobierz

2) BIZNESPLAN

WERSJA 4Z dokumenty aktualne, obowiązujące od 30.06.2021 r.

 • Bizensplan (pdf)- pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna)- pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (wersja edytowalna)- pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu- pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – pobierz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – pobierz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2- pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2- pobierz

Dokumenty aktualne, obowiązujące od dnia 06.06.2019 r. 

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji Biznesplanu (dokument zaktualizowany w dn. 21 grudnia 2020 r.)- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- pobierz 
 • Wzór oświadczenia ulga na start- pobierz

5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.exel)- otwórz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Dokumenty aktualne, obowiązujące od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy –pobierz
 • Obliczenie wartości bieżącej netto (pdf) –pobierz
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (wersja edytowalna)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – pobierz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

WERSJA 5z Dokumenty aktualne, obowiązujące od 25.01.2021 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 3-  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)- pobierz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2- pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2- pobierz

Dokumenty aktualne obowiązujące od 01.06.2020 r.

 • Wniosek o płatność, wersja 5z (pdf.) – pobierz
 • Wniosek o płatność wersja edytowalna 5z – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność, wersja 5z – pobierz 

—————————————————————————————————————————–

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst poniżej)  zostały  udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

Rozporządzenie PROW2014-2020

Rozporządzenie zmieniajace z dnia 25 sierpnia 2016r

Rozporządzenie zmieniające z dnia 10 sierpnia 2017r

rozporzadzenie_zmieniajace_wdrazanie_lsr_30_04_2018

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy