Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

XXII Posiedzenie Rady LGD Stolem

08 kwiecień2014

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem zawiadamia o  XXII Posiedzeniu Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenia ewentualnych odwołań (jeżeli wpłyną) oraz wyboru lub niewybrania  operacji do dofinansowania w ramach LSR  , które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy, na działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz tzw. “Małe projekty” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 i były przedmiotem oceny podczas ostatniego posiedzenia. Obrady odbędą się w dniu 15 kwietnia 2014 r. (wtorek)  o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27).

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Wybór Sekretarza Zebrania.

4.       Podpisanie deklaracji bezstronności dla Członków nieobecnych na ostatnim posiedzeniu (druk KD S4).

5.       Rozpatrzenie odwołań (jeżeli wpłyną).

6.       Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej operacji (druk KD S10) dla:

a) działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

b) działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

c) tzw. “Małych projektów”.

7.       Podjęcie uchwał dla każdego wniosku indywidualnie o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania w ramach LSR  (druk KD S11).

8.       Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wg liczby uzyskanych punktów (druk KD S12a) dla:

a) działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

b) działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

c) tzw. “Małych projektów”.

2)     w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR (druk KD S12b) dla:

a) działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

b) działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

c) tzw. “Małych projektów”.

9.       Wolne wnioski i zapytania.

10.    Zakończenie posiedzenia.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy