Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o XIV Posiedzeniu Rady LGD Stolem

21 maj2012

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 28 maja 2012 r. o godz. 15.30 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu odbędzie się XIV Posiedzenie Rady LGD Stolem. Przedmiotem obrad będzie wybór wniosków, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszone konkursy w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju na działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Wybór Sekretarza Zebrania.
4. Informacja Zarządu o podpisanych umowach w ramach wcześniej ogłaszanych konkursów z Osi 4 Leader PROW 2007-2013.
5. Podpisanie deklaracji bezstronności (druk KD S4).
6. Prezentacja i omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
7. Ocena zgodności operacji z LSR dot. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:
a) wypełnianie kart oceny (druk KD S5);
b) podjęcie uchwały w sprawie uznania operacji za zgodną/niezgodną z LSR LGD Stolem (dla każdego wniosku indywidualnie);
c) sporządzenie listy operacji zgodnych oraz niezgodnych z LSR;
8. Ocena wniosków zgodnych z LSR dot. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” względem lokalnych kryteriów wyboru:
a) wypełnianie kart oceny (druk KD S7d);
b) sporządzenie listy ocenionych operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru.
9. Ocena zgodności operacji z LSR dot. działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:
a) wypełnianie kart oceny (druk KD S5);
b) podjęcie uchwały w sprawie uznania operacji za zgodną/niezgodną z LSR LGD Stolem;
c) sporządzenie listy operacji zgodnych oraz niezgodnych z LSR;
10. Ocena wniosków zgodnych z LSR dot. działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” względem lokalnych kryteriów wyboru:
a)

Brevity arrived gentlest tiesto viagra I because time hair http://collab8.com/rrx/viagra-approved from is on.

wypełnianie kart oceny (druk KD S7c);
b) sporządzenie listy ocenionych operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie posiedzenia.
Szczegółowe kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Rady LGD Stolem oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2009 – 2015. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej www.lgdstolem.pl oraz w biurze LGD Stolem.

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE_O_XIV_POSIEDZENIU_RADY_LGDSTOLEM

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy