Zawiadomienie o XVIII Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem zawiadamia, że  w dniu 11 czerwca (wtorek) 2013 r. o godz. 1200 odbędzie się  XVIII Posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenia ewentualnych odwołań (jeżeli wpłyną) oraz wyboru lub niewybrania  operacji do dofinansowania w ramach LSR  , które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz tzw. „Małe projekty” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 i były przedmiotem oceny podczas ostatniego posiedzenia Rady. Obrady  odbędą się  w Urzędzie Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenia   Om du ar den typ av spelare som foredrar skicklighet och strategi utover ren slump, eller tycker om att paverka din egen formogenhet, da ar Blackjack spelet for dig. prawomocności obrad.

3. Wybór Sekretarza Zebrania.

4.  Podpisanie deklaracji bezstronności dla Członków nieobecnych na ostatnim posiedzeniu (druk KD S4).

5. Rozpatrzenie odwołań (jeżeli nastąpią).

6. Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej operacji (druk KD S10) dla:

a)      działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

b)       tzw. „Małych projektów”.

7. Podjęcie uchwał dla każdego wniosku indywidualnie o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania w ramach LSR (druk KD S11).

8. Podjęcie uchwał:

1)              w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do finansowania   w ramach LSR wg liczby uzyskanych punktów  (druk KD S12a) dla:

a)      działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

b)       tzw. „Małych projektów”.

2)             w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR (druk KD S12b) dla:

a)      działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

b)       tzw. „Małych projektów”.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie posiedzenia.