GRANTOBIORCY – ROZLICZENIE ZADANIA

Poniżej zamieszczone zostaną wzory dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadań grantowych w ramach projektu grantowego pt. “Propagowanie i organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego na obszarze LSR LGD Stolem ze szczególnym zaangażowaniem osób z grup defaworyzowanych zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób starszych 60+ oraz dzieci i młodzieży uczącej się”. Grantobiorcy zobowiązani są na etapie rozliczania grantu do złożenia Wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji grantu.

Wniosek_o_Rozliczenie_Grantu_Stolem

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji grantu LGD Stolem_