IX Posiedzenie Rady LGD Stolem

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem zwołuje IX Posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenia ewentualnych odwołań (jeżeli wpłyną) oraz wyboru lub niewybrania  operacji do dofinansowania w ramach LSR  , które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z Osi 4 Leader PROW 2007-2013. Posiedzenie odbędzie się w dniu 2 czerwca (czwartek) 2011 r. o godz. 900 w siedzibie LGD Stolem (Lipusz, ul. Wybickiego 27).

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Stwierdzenia prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

3.       Wybór Sekretarza Obrad.

4.       Podpisanie deklaracji bezstronności.

5.       Rozpatrzenie odwołań (jeżeli nastąpią).

6.       Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej operacji dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

7.       Podjęcie uchwał dla każdego wniosku indywidualnie o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania w ramach LSR.

8.       Podjęcie uchwał:

a)       w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wg liczby uzyskanych punktów   osobno dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

b)       w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR

9.       Wolne wnioski i zapytania.

10.    Zakończenie posiedzenia.

Obrady Rady są jawne i uczestniczyć w nich mogą wszyscy zainteresowani.