Konkurs na MAŁE PROJEKTY roku 2012 rozstrzygnięty

Rada LGD Stolem na swoim XVI posiedzeniu, które odbyło się w dniu 3 lipca 2012 r. w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu, podjęła uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla tzw. “Małych projektów” z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013.

Do finansowania z LSR na MAŁE PROJEKTY  wybrano 18 operacji, które znalazły się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu). Pozostałe 4 wnioski z powodu wyczerpania limitu środków nie zostały wybrane do realizacji LSR.

Wnioskowana kwota pomocy przez wszystkich beneficjentów dla MAŁYCH PROJEKTÓW wyniosła 433  737,24 zł co stanowiło 118,85% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie.
Wnioski zostaną teraz przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie przejdą weryfikację formalno-merytoryczną.

 

Załączniki:

Lista_wybranych_MP_2012