Konkursy na działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ oraz TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW rozstrzygnięte

Rada LGD Stolem na swoim XV posiedzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2012 r. w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu, podjęła uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR w ramach działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ oraz działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW  Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013.

Do finansowania na działanie RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ  wybrano jeden wniosek, który znalazł się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu).

Do finansowania na działanie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW wybrano 2 wnioski, które znalazły się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu). Jednakże w wyniku tego, że był to ostatni nabór na ww. działanie i LGD wybierała operacje do 120% alokacji, drugi wniosek na liście wybranych operacji, nie zmieścił się w limicie środków przewidzianych w naborze.

Pozostałe 4 wnioski z powodu wyczerpania limitu środków nie zostały wybrane do realizacji LSR.

Wnioskowana kwota pomocy przez wszystkich beneficjentów dla działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ wyniosła 100 000,00 zł, co stanowiło 29,92% alokacji przewidzianej na to działanie w tym konkursie, natomiast dla działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW wnioskowana kwota pomocy wyniosła 1 108 669,30 zł, co wykorzystało dostępną alokację w 336,98%.
Wnioski zostaną teraz przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Gdyni, gdzie przejdą weryfikację formalno-merytoryczną.

Załączniki:

Lista_wybranych_Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsiebiorstw

Lista_wybranych_Roznicowanie_w_kierunku_dzialalnosci_nierolniczej