Konkursy na działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ oraz tzw. MAŁE PROJEKTY rozstrzygnięte

Rada LGD Stolem na swoim XVIII posiedzeniu, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu, podjęła uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR w ramach działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ oraz działania tzw. “MAŁE PROJEKTY”  z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013.

Do finansowania na działanie RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ  wybrano jeden wniosek, który znalazł się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu).

Do finansowania na działanie MAŁE PROJEKTY wybrano 14 wniosków, które znalazły się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu).

Pozostałe 9 wniosków z powodu wyczerpania limitu środków nie zostało wybranych do realizacji LSR.

Wnioskowana kwota pomocy przez wszystkich beneficjentów dla działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ wyniosła 70 000,00 zł, co stanowiło 29,87% alokacji przewidzianej na to działanie w tym konkursie, natomiast dla działania MAŁE PROJEKTY wnioskowana kwota pomocy wyniosła 530 918,99 zł, co wykorzystało dostępną alokację w 177,87%.
Wnioski zostaną teraz przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Gdyni oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie przejdą weryfikację formalno-merytoryczną.

Załączniki:

Lista wybranych operacji – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista wybranych operacji – Małe projekty