Konsultacje zmian w LSR LGD Stolem na lata 2016-2023

Informujemy, że w związku z brakiem zainteresowania wnioskodawców utworzeniem “Inkubatora przetwórstwa lokalnego”, pomimo ogłoszenia dwóch naborów w tym zakresie w ramach Poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 z naszej LSR, Zarząd LGD Stolem po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR). Zmiana dotyczy Przedsięwzięcia 2.2.1 w ramach celu ogólnego 2. i polega na przeformułowanie nazwy przedsięwzięcia i wskaźników do niego przypisanych. Dalej środki te zamierzamy przeznaczyć dla lokalnych przetwórców, aby mogli wzmocnić swój potencjał produkcyjno – usługowy i bardziej konkurować na rynku. Wprowadzenie tych zmian powinno pozwolić na osiągnięcie “kamieni milowych” zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r.. Propozycja zmian LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (str. 26, 31, 40 i 64). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 29 czerwca 2018r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

Załączniki:

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_konultacje_2_2018

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023