Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023

Informujemy, że Zarząd LGD Stolem po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju i otrzymaniu informacji od Samorządu Województwa Pomorskiego dot. przeliczenia wydatkowanych środków w Euro według aktualnego na dzień podpisywania umów z beneficjentami kursu, a także w związku z pandemią koronawirusa COVID 19 i rozmowami podczas ostatniego Walnego Zebrania Członków LGD Stolem podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR).

Zmiana dotyczy:

1. Sposobu realizacji Przedsięwzięcia 1.1.1 Zachowanie , utrwalanie i promocja dziedzictwa lokalnego , w tym lokalnych produktów i usług, które pierwotnie zakładało osiągnięcie 4 wskaźników w ramach projektu grantowego. W ramach proponowanych zmian:

  1. usunięto wskaźnik „imprezy promujące dziedzictwo lokalne” ze względu na pandemię COVID 19 i zagrożenie, że tego typu imprezy nie będą mogły zostać zrealizowane,
  2. wskaźnik „operacje obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury” planuje się zrealizować w ramach konkursu otwartego dedykowanego instytucjom kultury. Na ten wskaźnik zwiększono również kwotę do 200 tys. zł.
  3. pozostałe dwa wskaźniki tj. „publikacje kultywujące dziedzictwo lokalne obszaru” oraz „warsztaty kultywujące dziedzictwo lokalne” zostaną zrealizowane jako operacje własne LGD.

2. Zwiększenia wskaźnika „nowe i zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” do 10 w Przedsięwzięciu 1.2.1. Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania Na ten wskaźnik zwiększono również kwotę o ponad 300 tys. zł. wynikającą z przeliczenia kursu Euro.

Realizacja powyższych wskaźników w zmienionej formule pozwoli w większym stopniu  zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności i zwiększy ich dostęp do dóbr kultury i miejsc rekreacji. Natomiast  sposób realizacji jako operacje własne i konkurs otwarty pozwolą na sprawniejszą realizację założonych wskaźników. Powyższe rozwiązania przyjęto również z uwagi na zagrożenia w związku z panującą pandemią wirusa Covid-19.

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (strony: 28, 32-33, 36-39, 41-45,  62-64 i 66). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 15 lipca 2020r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

Załączniki:

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_konsultacje_2020

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023