Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2009 – 2015 Lokalnej Grupy Działania Stolem w ramach „Małych projektów” preferowane będą  operacje/projekty z zakresu:

•     budowa, przebudowa i zagospodarowanie małej infrastruktury turystycznej, w tym szlaków  turystycznych,

•     wydanie publikacji promujacych obszar LSR LGD Stolem (foldery, ulotki, mat. informacyjne, itp.)

•     organizacja szkoleń, w tym specjalistycznych i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków     pochodzących z Unii Europejskiej,

•    promocji produktu regionalnego w tym uzyskanie wpisu na listę produktów tradycyjnych,

•    odnowienie i oznakowanie budowli i obiektów objętych nadzorem konserwatorskim   lub ewidencją zabytków ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy poewangelickich

•    remont lub wyposażenie świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję,

•    organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

•    organizacja szkoleń i doradztwa dla podmiotów z terenu LSR LGD Stolem,

•    kultywowanie jezyka i kultury kaszubskiej oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

•    organizacja kursów hafciarskich, rękodzielnictwa i tradycji kuchni kaszubskiego,

  •   organizacja pozalekcyjnych zajęć z przedmiotów ścisłych i języków obcych,
  •   przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla osób starszych w tym

nauka  prowadzenia prawidłowej kontroli rodzicielskiej dostepu do Internetu,

  •   Uniwersytet III wieku

Pomoc mogą otrzymać osoby fizyczne (bezrobotne lub rolnicy) będące obywatelami państw członkowskich UE, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze LSR. Pomoc mogą również uzyskać osoby prawne,  utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR.

W przypadku małych projektów, LGD ocenia projekty pod względem zgodności z kryteriami dostępu, określonymi dla małych projektów oraz zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru i celami LSR.Pomoc może być przyznana jeżeli:

  1. projekt jest zgodny z LSR;
  2. projekt jest zgodny z zakresem pomocy określonym w PROW;
  3. projekt nie jest/ będzie finansowany z innych środków publicznych.

Poziom dofinansowania w przypadku małych projektów nie może przekraczać 80% kosztów kwalifikowalnych.

minimalna maksymalna
Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych (PLN) 3.000 50 000,00
Całkowita wartość projektu 4.500 200 000,00

Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 200 000 PLN.

załączniki:

Wniosek o przyznanie pomocy dla tzw. “małych projektów” – wersja obowiązująca

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla tzw. “małych projektów”

Lokalne_kryteria_wyboru

Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

Wniosek o płatność – wersja edytowalna

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach PROW 2007-2013

Ankieta monitorująca LGD Stolem