Odnowa i rozwój wsi ma wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

  • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenie obiektów:
    • pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturowe, rekreacyjne i sportowe;
    • służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
  • kształtowanie obszarów przestrzeni publicznej;
  • budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturowych;
  • zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
  • odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
  • kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Pomoc finansową może uzyskać osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościoł lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Pomoc finansowa może być przyznana jeśli projekt realizowany jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) lub gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców). Projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości oraz projekt nie ma charakteru komercyjnego.Pomoc finansowa może być przyznana również w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należące do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu.Jeśli organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania ,,Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego, projekt składany przez instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego została zaakceptowana przez tę jednostkę w takim przypadku pomoc również może być przyznana.

Pomoc finansowa na formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

załączniki:

Lokalne_kryteria_wyboru_-_Odnowa

Opis_operacji_pod_katem_lokalnych_kryteriow_Odnowa_LGD_Stolem

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Wniosek_o_przyznanie_pomocy_wersja_edytowalna_

Wykaz_dodatkowych_dokumentow_niezbednych_do_wyboru_operacji_przez_LGD