Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ma na celu wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy a w konsekwencji- wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Pomoc udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie m.in.:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • sprzedaży hurtowej lub detalicznej;
 • rzemiosło lub rękodzielnictwo;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usłgu komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśmych;
 • magazynowanie lub przechowywanie towarów;
 • wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym, spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów praw, które mają zastosowanie do tej operacji, działalność, której dotyczy operacja zarejestrowana jest w miejscowości nalezącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) oraz gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców). W przypadku grupy producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacjiproducentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa obszary obejmują także gminy miejsko-wiejskie (z wyłączeniem miast pow. 20 tys. mieszkańców). Pomoc również może być przyznana gdy biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy.

Pomoc finansową może uzyskać osoba fizyczna (niebędąca producentem rolnym ani też małżonkiem rolnika lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spolecznym rolników) albo osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prownej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mokroprzedsiębiorca ( zatrudnienie poniżej 10 osób, obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro).

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekraczać 100 tys. zł jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy w przenliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 200 tys. zł jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 300 tys. zł jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie.
Maksymalna wysokość pomocy jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu (z LEADER-a), nie może przekraczać 300 tys. zł.

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3. Ekonomiczny Plan Operacji

4. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

5. Oświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis

6. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

7. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

8. Oświadczenie podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

9. Opis_operacji_pod_katem_lokalnych_kryteriow_wyboru_mikroprzedsiebiorstwa

10. lokalne_kryteria_wyboru_Mikroprzedsiebiorstwa

11. Wzór gwarancji

12. Wykaz_dodatkowych_dokumentow_mikroprzedsiebiorstwa

13. Wzór zapytania ofertowego

14. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

15. Szablon do wyliczania momentu bazowego

16. Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

17. Wyjaśnienia dotyczące PKD