Lista ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla działań Różnicowanie w kierunku Działalności Nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

W dniu 28 maja 2012 roku odbyło się XIV Posiedzenie Rady LGD Stolem, którego głównym tematem była ocena wnisoków złożonych w ramach naboru na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013 dla działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw“, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odowiedzi na ogłoszone konkursy. Czlonkowie Rady uchwalili, że wszystkie złożone wnioski są zgodne z LSR LGD Stolem. Natomiast w wyniku oceny względem lokalnych kryteriów wyboru powstały listy operacji (w załącznikach poniżej) od najwyższej do nanjniższej ilości pkt. dla obu działań.

Wnioskodawcy mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań od oceny Rady LGD Stolem.

 

Załączniki:

Lista_ocenionych_mikroprzedsiebiorstwa

Lista_ocenionych_mikroprzedsiebiorstwa