Listy ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla działań “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz “Małe projekty”

W dniu 28 maja 2013 r. odbyło się XVII Posiedzenie Rady LGD Stolem, którego głównym tematem była ocena wniosków złożonych w ramach naborów na działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013 na “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz tzw. „Małe projekty”, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszone konkursy.

Członkowie Rady uchwalili, że  wniosek złożony w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest zgodny z LSR LGD Stolem oraz został oceniony pod kątem lokalnych kryteriów wyboru (lista w załączeniu). Natomiast dla tzw.  “Małych projektów”,  rada uznała, że jeden wniosek jest niezgodny z LSR LGD Stolem. Natomiast w wyniku oceny pod względem lokalnych kryteriów wyboru powstała lista operacji (w załączniku poniżej), od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pierwsze 14 wniosków znalazło się w limicie środków przewidzianych w naborze.

Wnioskodawcy mają 10 dni (od zamieszczenia tej informacji) na złożenie ewentualnych odwołań od oceny Rady LGD Stolem.

Załączniki:

Lista ocenionych wniosków według lokalnych kryteriów wyboru – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista ocenionych wniosków według lokalnych kryteriów wyboru – Małe projekty