Listy ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty”

W dniu 2 kwietnia 2014 r. odbyło się XXI Posiedzenie Rady LGD Stolem, którego głównym tematem była ocena wniosków złożonych w ramach naborów na działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013 na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz tzw. „Małe projekty”, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszone konkursy.

Członkowie Rady uchwalili, że  wnioski złożone w ramach wszystkich konkursów są zgodne z LSR LGD Stolem. Natomiast w wyniku oceny pod względem lokalnych kryteriów wyboru powstały listy operacji (dla każdego działania oddzielana – załączniki poniżej), od najwyższej do najniższej ilości punktów.

Wnioskodawcy mają 10 dni (od zamieszczenia tej informacji) na złożenie ewentualnych odwołań od oceny Rady LGD Stolem.

Załączniki:

Lista_ocenionych_Różnicowanie_2014

Lista_ocenionych_Tworzenie_2014

Lista_ocenionych_Małe_projekty_2014