“Małe projekty” ocenione

Członkowie Rady LGD Stolem na posiedzeniu w dniu 15 grudnia dokonali oceny wniosków na “Małe projekty”, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013. Członkowie Rady zgodnie stwierdzili, że wszystkie wnioski są zgodne z LSR LGD Stolem. Natomiast w wyniku oceny względem lokalnych kryteriów wyboru powstała lista operacji (w załączniku) od najwyższej do najniższej ilości pkt. Wnioski, które uzyskały 75 i więcej punktów na tym etapie oceny kwalifikują się do wyboru.

Następne posiedzenie Rady planowane jest na 5 stycznia 2010 r. o godz. 13.00 w siedzibie LGD Stolem.

 

Załącznik:

lista_operacji