OBOWIĄZKI KOMUNIKACYJNE BENEFICJENTÓW EFSI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Stolem informuje wszystkich potencjalnych wnioskodawców o konieczności przestrzegania obowiązków komunikacyjnych wynikających z art. 50 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060

Obowiązki beneficjentów:

  1. Beneficjenci i podmioty wdrażające instrumenty finansowe podają informację o wsparciu operacji z Funduszy, w tym o zasobach ponownie wykorzystanych zgodnie z art. 62, poprzez:

a) zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej beneficjenta, jeżeli taka strona istnieje, lub na jego stronach mediów społecznościowych, krótkiego – stosownie do poziomu wsparcia – opisu operacji, w tym jej celów i rezultatów, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii;

b) zamieszczenie w widoczny sposób informacji z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Unii w dokumentach i materiałach związanych z komunikacją dotyczących wdrażania operacji, przeznaczonych dla opinii publicznej lub uczestników;

c) umieszczenie trwałych tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych w sposób wyraźnie widoczny dla społeczeństwa, które przedstawiają symbol Unii zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w załączniku IX, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji operacji obejmujących inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, w odniesieniu do:

(i) wspieranych z EFRR i Funduszu Spójności operacji, których łączny koszt przekracza 500 000 EUR;

(ii) wspieranych z EFS+, FST, EFMRA, FAMI, FBW lub IZGW operacji, których łączny koszt przekracza 100 000 EUR;

d) w przypadku operacji niewchodzących w zakres lit. c) – umieszczenie w miejscu dobrze widocznym dla ogółu co najmniej jednego plakatu o wymiarze minimum A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, na których znajdą się informacje o operacji z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Funduszy; w przypadku gdy beneficjent jest osobą fizyczną, zapewnia on w miarę możliwości dostępność stosownych informacji, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Funduszy, w miejscu widocznym dla ogółu lub za pośrednictwem elektronicznego wyświetlacza.

e) w przypadku operacji o znaczeniu strategicznym i operacji, których łączny koszt przekracza 10 000 000 EUR, zorganizowanie wydarzenia informacyjnego lub działań komunikacyjnych, stosownie do sytuacji, oraz włączenie w te działania Komisji i odpowiedzialnej instytucji zarządzającej w odpowiednim terminie.

Wymóg określony w lit. d) akapitu pierwszego nie ma zastosowania w przypadku gdy beneficjent EFS+ jest osobą fizyczną lub w przypadku operacji wspieranych w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. m) rozporządzenia w sprawie EFS+.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego lit. c) i d), w przypadku operacji wspieranych z FAMI, FBW i IZGW w dokumencie określającym warunki wsparcia można ustanowić szczególne wymogi dotyczące umieszczania w miejscach publicznych informacji na temat wsparcia z Funduszy, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z art. 69 ust. 5.

 

  1. PLAN STRATEGICZNY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (PS WPR 2023 2027) – BENEFICJENCI EFRROW

Księga Wizualizacji logo PS WPR 2023-2027 jest opracowaniem zbierającym wszystkie obowiązki beneficjentów wraz z graficznymi przykładami w ramach interwencji finansowanych z EFRROW i znajduje się pod następującym linkiem:


Księga​_Wizualizacji​_logo​_PS​_WPR​_2023-2027​​_-​_wersja​​_1​_z​_17​_XI​_2023​_r.pdf 6.97MB

Materiały dodatkowe do pobrania:


PS​_WPR​_2023-2027​_wszystkie​_warianty​_i​_formaty.zip 12.67MB


LOGO​_KSOW+.rar 8.24MB


Znak​_dofinansowane​_z​_UE.rar 3.70MB


WZORY​_do​_pobrania​_v2.rar 155.77MB

2. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA 2021-2027 – BENEFICJENCI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS+), EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR)

Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 określa zasady konstruowania i stosowania znaku marki Fundusze Europejskie, znaku barw RP, UE a także współwystępowania znaków Funduszy Europejskich na lata 2021–2027. Do pobrania poniżej:

Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-202

Obowiązki informacyjne beneficjentów – opis

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

Zestawienie znaków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027

Wzory naklejek

Wzory tablic

Znak Fundusze Europejskie dla Pomorza

Wzór plakatu A3

Wykaz pomniejszeń