Ogłoszenie – nabór wniosków na działanie “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – od 3 do 18 marca 2014 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 3 marca do 18 marca 2014 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem w godz. 8.00 – 15.00.

Alokacja na konkurs wynosi 264 376,50 zł.
Poniżej w załączniku znajduje się ogłoszenie o naborze.

Wzory wniosków oraz pozostałe dokumenty konkursowe do pobrania ze strony UMWP oraz w załączeniu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

Ekonomiczny Plan Operacji – wersja edytowalna

Ekonomiczny Plan Operacji – wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji związanej z nieruchomością

Gwarancja zwrotu zaliczki – wersja edytowalna

Gwarancja zwrotu zaliczki – wersja nieedytowalna

Wzór zapytania ofertowego – wersja edytowalna

Wzór zapytania ofertowego – wersja nieedytowalna

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc

Lokalne kryteria wyboru

Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD Stolem

Wykaz minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD Stolem