Ogłoszenie – nabór wniosków na działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – od 3 do 18 marca 2014 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 3 marca do 18 marca 2014 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem w godz. 8.00 – 15.00.

Alokacja na konkurs wynosi 200 000,00 zł.

Poniżej w załączniku znajduje się ogłoszenie o naborze.

Wzory wniosków oraz pozostałe dokumenty konkursowe do pobrania ze strony UMWP
oraz w załączeniu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

Ekonomiczny Plan Operacji – wersja edytowalna

Ekonomiczny Plan Operacji – wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Szablon do wyliczania danych dotyczących zatrudnienia na potrzeby określenia momentu bazowego

Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe – wersja nieedytowalna

Gwarancja zwrotu zaliczki – wersja edytowalna

Gwarancja zwrotu zaliczki – wersja nieedytowalna

Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji związanej z nieruchomością

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy – wersja edytowalna

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy – wersja nieedytowalna

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie wnioskodawcy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia Wniosku o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Oświadczenie wnioskodawcy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia Wniosku o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Wykaz działalności, w zakresie których może być przyznana pomoc

Lokalne kryteria wyboru

Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD Stolem

Wykaz minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD Stolem