Ogłoszenie – nabór wniosków na tzw. “Małe projekty” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 – od 3 do 18 marca 2014 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 3 marca do 18 marca 2014 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem.

Alokacja na konkurs wynosi 294 128,33 zł.

Poniżej w załącznikach znajduje się ogłoszenie o naborze, aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja i pozostałe dokumenty.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze – tzw. “Małe projekty”

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

Lokalne kryteria wyboru

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD Stolem

Wykaz minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD Stolem