Ogłoszenie o naborze nr 11/2019

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.1.2 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.c  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin składania wniosków: 19.08.2019r. – 03.09.2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 811 152,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację: 162 000,00 zł

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 3. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy złożył dokumenty zgodnie z Listą dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 4. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
 5. Operacja musi otrzymać minimum 6,80 pkt. w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

Kwota wsparcia  w ramach naboru nr 8/2018 na jedną operację  nie może przekroczyć 162 000,00zł.

 

Poniżej do pobrania:

Ogłoszenie o naborze nr 11_2019 – pełna treść

Zał_1_do_ogłoszenia o naborze nr 11_2019 – cele i wskaźniki

Zał _2_do_ogłoszenia o naborze nr 11_2019 – dokumenty obligatoryjne i fakultatywne

Zał_3_do_ogłoszenia o naborze nr 11_2019 – lokalne kryteria wyboru

 

Wzory dokumentów:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z)otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie (.excel)otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwaotwórz

RODO_klauzule_19.2_Stolem-1.doc

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE LSR 2016-2023, PODZAKŁADCE WZORY DOKUMENTÓW  (II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania dział)– przejdź