OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia1

 

Forma wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze środków własnych LGD w wysokości do 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

 Termin składania wniosków: 02.07.2018r. – 20.07.2018r.

 Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

 Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 69 671,00 zł z podziałem na realizacje poszczególnych wskaźników produktu zgodnie z planem działania zawartym w LSR:

  1. Liczba szkoleń i/lub warsztatów o charakterze edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – limit środków 30 707,00zł.
  2. Liczba oddolnych  inicjatyw  polegających  na  zagospodarowaniu  czasu  wolnego –  limit  środków 38 964,00zł

Kwota wsparcia na jedno zadanie: od 5 000,00 zł do 9 000,00zł.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G – pełna treść

Załącznik nr 1 – cele i wskaźniki

Załącznik nr 2 – dokumenty obligatoryjne i fakultatywne

Załącznik nr 3 – kryteria wyboru Grantobiorców

Wzory dokumentów:

Wniosek o powierzenie grantu – WoPG

Wzór umowy o powierzenie grantu – Umowa

Wniosek o rozliczenie grantu – WoRG

Sprawozdanie z realizacji grantu – Sprawozdanie