Ogłoszenie – nabór wniosków na działanie “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 24 kwietnia do 10 maja 2013 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem w godz. 8.00 – 15.00.

Alokacja na konkurs wynosi 234 376,50 zł.
Poniżej w załączniku znajduje się ogłoszenie o naborze.

Wzory wniosków oraz pozostałe dokumenty konkursowe do pobrania ze strony UMWP  oraz w załączeniu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową

 

 Załączniki:

Ogłoszenie o naborze – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

Ekonomiczny Plan Operacji – wersja nieedytowalna

Ekonomiczny Plan Operacji – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis – wersja edytowalna

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis – wersja nieedytowalna

Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody  na realizację operacji związanej z nieruchomością – wersja edytowalna

Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji związanej z nieruchomością – wersja nieedytowalna

Gwarancja zwrotu zaliczki – wersja edytowalna

Gwarancja zwrotu zaliczki – wersja nieedytowalna

Wzór zapytania ofertowego – wersja edytowalna

Wzór zapytania ofertowego – wersja nieedytowalna

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór

Lokalne kryteria wyboru

Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD Stolem