PODPISANO UMOWY Z GRANTOBIORCAMI

Dnia 23 stycznia 2019 r, w sali narad Urzędu Gminy w Kościerzynie nastąpiło uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami w ramach projektu grantowego pt. „Propagowanie i organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego na obszarze LSR LGD Stolem ze szczególnym zaangażowaniem osób z grup defaworyzowanych zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób starszych 60+ oraz dzieci i młodzieży uczącej się”. W imieniu Stowarzyszenia umowy podpisali Prezes Stowarzyszenia – Mariola Lamkiewicz – Czechowska oraz Członek Zarządu Barbara Edel.

Projekt grantowy obejmuje realizację 26-iu zadań z 16 -oma grantobiorcami, z których 13 to organizacje pozarządowe a pozostali osoby fizyczne. Łączna wartość zadań w ramach projektu grantowego opiewa na kwotę 255 529,32 zł. Wnioskowana kwota grantów stanowi 241 605,00 zł, natomiast kwota prefinansowania  w wysokości nie przekraczającej 80% kwoty wnioskowanej wynosi 191 648,00 zł i zostanie wypłacona grantobiorcom w ciągu 14 dni od podpisania umowy z środków własnych LGD.

Życzymy wszystkim grantobiorcom pomyślnej realizacji zaplanowanych zadań a w razie jakichkolwiek wątpliwości, czy też pytań pracownicy biura LGD służą pomocą i pozostają do państwa dyspozycji.

GALERIA