Posiedzenie Rady LGD Stolem

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2009 r. o godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy w Lipuszu odbędzie się II Posiedzenie Rady LGD Stolem. Przedmiotem obrad będzie ocena wniosków, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju na działanie “Małe projekty” z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
  3. Prezentacja i omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru.
  4. Ocena wniosków pod względem zgodności operacji z LSR.
  5. Ocena wniosków wg. lokalnych kryteriów wyboru.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Rady LGD Stolem oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2009 – 2015. Dokumenty te dostępne są na tej stronie internetowej oraz w biurze LGD Stolem.

Obrady Rady są jawne i uczestniczyć w nich mogą wszyscy zainteresowani.