Projekt zmiany LSR LGD Stolem na lata 2016-2023

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem w związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, projektuje podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zakłada się zwiększenie budżetu o kwotę 379 000,00 euro z  przeznaczeniem na realizację:

  • Przedsięwzięcia 1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, czyli „Premie na podejmowanie działalności gospodarczej” w kwocie 150 000,00 euro. Zapisy diagnozy w LSR (str. 16) cyt. „Wyższe niż średnie w województwie pomorskim bezrobocie na obszarze objętym LSR wymaga determinacji w wspieraniu  osób z utrudnionym dostępem do rynku pracy, tj. kobiet i osób młodych do 30 roku życia. Działania zapisane w strategii umożliwią tym osobom możliwość wejścia na rynek pracy poprzez samozatrudnienie…”. Powyższy zapis diagnozy potwierdzają przeprowadzone w latach 2017-2019 nabory z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, gdzie większość wnioskodawców należało do grup defaworyzowanych wskazanych w LSR, a zainteresowanie konkursami znacznie przekraczało dostępną alokację.
  • Przedsięwzięcia 1.1.2. Wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w kwocie 5000,00 euro, które zamierzamy przeznaczyć na tworzenie pięciu koncepcji „Smart Villages” w rmach 1 projektu grantowego. Sama nazwa przedsięwzięcia wskazuje, że jest ono dedykowane właśnie takim inicjatywom. Wzrost zainteresowania swoimi „małymi ojczyznami” da możliwość wypracowania wśród aktywnych mieszkańców naszego obszaru koncepcji, które w przyszłości mogą zaowocować innowacyjnymi projektami.
  • Przedsięwzięcia 1.2.1. Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania czasu. Proponowana kwota to 174 000,00 euro z praznaczeniem na 4 operacje z zakresu rozwoju obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej do aktywnych form spędzania czasu. Będą to miejsca ogólnodostępne służące naszym mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym nasze tereny. Chcąc sprawić, aby nasz obszar stał się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania oraz odwiedzenia trzeba rozwijać taką infrastrukturę, która przyczyni się do zrealizowania celu ogólnego Poprawa warunków życia  lokalnej społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału społecznego oraz rozwój infrastrukturalny obszaru LSR.
  • Przedsięwzięcia 1.2.2.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno kulturalnej służącej inicjatywom lokalnym, na które zamierzamy przeznaczyć 50 000,00 euro na realizacje 2 operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Aby mieszkańcom naszego terenu żyło się lepiej, obok infrastruktury  rekreacyjnej i turystycznej potrzebne są również miejsc służące zaspokajaniu  potrzeb społecznych i kulturalnych. Realizacja tychże operacji również przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego wskazanego w pkt. c.

Projekt zmiany LSR znajduje się w załączeniu. Wprowadzone zmiany dot. rozdziałów V, VII i VIII i  zaznaczone  są na żółto. Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 9 czerwca 2021r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Zarząd LGD taki projekt zmiany LSR przedstawi Zarządowi Województwa Pomorskiego.

LSR_2016-2023_LGD_Stolem-projekt_zmiany_2021

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023