Ogłaszamy konkurs Biznesplanów w projekcie pn.: “Własna firma w Sercu Kaszub” – IV tura naboru

 

Ogłaszamy konkurs zamknięty o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Termin konkursu: 15 marca 2022 r. – 31 marca 2022 r.

Zgodnie z § 2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” należy złożyć:

–        Zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie  działalności gospodarczej (Word i PDF),

–        Zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Biznesplan Firmy (Word i PDF),

–        Zał. nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (EXELPDF),

–        Zał. nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (Word i PDF).

 

Termin składania dokumentów: 29 marca – 31 marca 2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna.

 

Realizatorami projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” są Powiat Kościerski i  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa).

________________________________________________________________________________

Materiały ze spotkania informacyjnego w sprawie IV konkursu Biznesplanów w projekcie pn.: “Własna firma w Sercu Kaszub”

 

W dniu 14 marca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się spotkanie  informacyjne, z wyłonionymi w drodze IV tury rekrutacji do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” Uczestnikami.

Podczas spotkania omówiono konkurs zamknięty o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – konkurs Biznesplanów.

Po rozstrzygnięciu konkursu na Biznesplany,  dofinansowanie w wysokości 23 050 zł otrzyma 11 osób oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1 350 zł na okres 6 miesięcy,

Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać również ze szkolenia ABC przedsiębiorczości.

Prezentacja ze spotkania

_______________________________________________________________________________

Wyniki IV tury rekrutacji do projektu pn.: “Własna firma w Sercu Kaszub”

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zgodnie z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” do Projektu zakwalifikowały się następujące osoby – lista podstawowa:

 

Lp.

Nr zgłoszenia

Liczba uzyskanych punktów

1

6/IV/2022

72

2

3/IV/2022

72

3

1/IV/2022

71

4

2/IV/2022

70

5

12IV/2022

70

6

14/IV/2022

69

7

17/IV/2022

69

8

15/IV/2022

68

9

10/IV/2022

67

10

7/IV/2022

64

11

9/IV/2022

64

12

5/IV/2022

63

13

11/IV/2022

63

14

13/IV/2022

60

15

16/IV/2022

60

 

Lista osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zgodnie z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” do Projektu nie zakwalifikowały się następujące osoby:

 

Lp.

Nr zgłoszenia

Liczba uzyskanych punktów

BRAK

 

Lista osób rezerwowych do udziału w projekcie pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zgodnie z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” do Projektu na listę rezerwową zakwalifikowały się następujące osoby:

 

Lp.

Nr zgłoszenia

Liczba uzyskanych punktów

BRAK

______________________________________________________________________________

Własna firma w Sercu Kaszub? Pozyskaj ponad 31 tyś. zł na otworzenie własnej działalności gospodarczej w ramach IV tury rekrutacji!

 

Masz pomysł na własną firmę?  Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Osoby, które zakwalifikują się do Projektu mogą otrzymać bezzwrotną dotację  w wysokości 23 050 zł. na pokrycie pierwszych wydatków ponoszonych w związku z utworzeniem i funkcjonowaniem nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa oraz wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w wysokości do 1 350 zł. przez okres 6 miesięcy.

Przed zarejestrowaniem firmy będzie można dodatkowo skorzystać z bezpłatnego szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, którego tematyka będzie obejmowała m.in.: procedurę zakładania działalności gospodarczej, budżetowanie przedsięwzięcia, podstawowe formy księgowości i rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe na utworzenie i funkcjonowanie własnej działalności gospodarczej, należy w terminie rekrutacji tj. od 31.01.2022 r. do 11.02.2022 r. złożyć komplet dokumentów w formie papierowej lub przez ePUAP (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu) w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9C, 83-400  Kościerzyna.

Zachowując zasadę równego dostępu i niedyskryminacji dopuszcza się, aby uczestnicy zakwalifikowani do projektu we wcześniejszych turach, którzy nie otrzymali dotacji, mogli przystąpić do kolejnych naborów, przechodząc ponowną weryfikację w rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Projektu drogą elektroniczną poprzez adres  e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 58 694 05 46.

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny (Word i PDF)

Zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów udziału (Word i PDF)

Zał. nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie o miejscu zamieszkania (Word i PDF)

Zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie (Klauzula Informacyjna RODO) (Word i PDF)

Zał. nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Zgoda na wykorzystanie wizerunku (Word i PDF)

Zał. nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formalnej (PDF)

Zał. nr 7 do Regulaminu rekrutacji – Karta Oceny końcowej (PDF)

Zał. nr 8 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny predyspozycji przedsiębiorczych (PDF)

Zał. nr 9 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie Kandydata o statusie osoby ubogiej pracującej (Word i PDF)

Zał. nr 10 do Regulaminu rekrutacji – Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Word i PDF)

Zał. nr 11 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie Uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” (Word i PDF)

Zał. nr 12 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie Uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (Word i PDF)

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: wlasna.firma@powiatkoscierski lub telefonicznie: 58 694 05 46.

Projekt pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” zakłada utworzenie 46 nowych firm oraz dodatkowych 10 miejsc pracy w nowoutworzonych firmach.

Wartość projektu wynosi – 2 086 716,00 zł., w tym dofinansowanie 1 984 074,40 zł.

Realizatorami projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” są Powiat Kościerski i  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa).

Sposób przyznawania środków IV turze rekrutacji do projektu pn.: “Własna firma w Sercu Kaszub”

 

W ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” będzie można otrzymać do 31 tyś. zł. wsparcia na utworzenie własnej firmy. Sposób przyznawania środków finansowych regulują poniższe dokumenty:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie  działalności gospodarczej (Word i PDF)

Zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Biznesplan Firmy (Word i PDF)

Zał. nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF)

Zał. nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (Word i PDF)

Zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

Zał. nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

Zał. nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Umowa o udzielenie wsparcia  w postaci usługi szkoleniowej (PDF)

Zał. nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (Word i PDF)

Zał. nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

Zał. nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych  (Word i PDF)

Zał. nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez małżonka, będącego uczestnikiem projektu, zobowiązań wynikających z umów o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pozostającego w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej (Word i PDF)

Zał. nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej w postaci wsparcia pomostowego  (PDF)

Zał. nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie poręczyciela (Word i PDF)

Zał. nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Zaświadczenie o pomocy de minimis (PDF)

Zał. nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Zestawienie wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego (PDF)

Zał. nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie uczestnika projektu nt. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (Word i PDF)

Zasady funkcjonowania Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków reguluje poniższy dokument:

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków do projektu pn.: „Własna forma w Sercu Kaszub”

Wartość projektu wynosi – 2 086 716,00 zł., w tym dofinansowanie 1 984 074,40 zł.

Realizatorami projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” są Powiat Kościerski i  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa).

________________________________________________

Rozstrzygnięcie III konkursu biznesplanów w ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymują:

 

Lp. Nr zgłoszenia uśredniona liczba uzyskanych punktów
1 4/III/2021 97,00
2 12/III/2021 97,00
3 6/III/2021 96,50
4 2/III/2021 96,00
5 11/III/2021 95,50
6 1/III/2021 94,50
7 15/III/2021 94,50
8 9/III/2021 92,50
9 13/III/2021 92,50
10 16/III/2021 91,50
11 8/III/2021 90,00

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” na liście rezerwowej do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej znaleźli się:

 

 

Lp. Nr zgłoszenia uśredniona liczba uzyskanych punktów
1 5/III/2021 87,50
2 3/III/2021 86,00
3 14/III/2021 76,00
4 7/III/2021 75,00

 

 

 

Wyniki III tury rekrutacji do projektu pn.: “Własna firma w Sercu Kaszub”

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zgodnie z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” do Projektu zakwalifikowały się następujące osoby – lista podstawowa:

Lp.

Nr zgłoszenia

Liczba uzyskanych punktów

1

12/III/2021

75

2

7/III/2021

73

3

11/III/2021

72

4

8/III/2021

71

5

15/III/2021

71

6

9/III/2021

71

7

3/III/2021

69

8

6/III/2021

69

9

16/III/2021

68

10

1/III/2021

68

11

2/III/2021

68

12

4/III/2020

67

13

14/III/2021

66

14

13/III/2021

65

15

5/III/2021

64

 

Lista osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zgodnie z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” do Projektu nie zakwalifikowały się następujące osoby:

Lp.

Nr zgłoszenia

Liczba uzyskanych punktów

BRAK

 Lista osób rezerwowych do udziału w projekcie pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zgodnie z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” na liście rezerwowej znalazły się następujące osoby:

Lp.

Nr zgłoszenia

Liczba uzyskanych punktów

1

21/III/2021

62

2

22/III/2021

61

3

20/III/2021

51

 

_______________________________________________________________________________

Masz pomysł na firmę? Pozyskaj ponad 31 tyś. zł na otworzenie własnej działalności gospodarczej w ramach III tury rekrutacji!

Od dnia 05.08.2021 r. Powiat Kościerski rozpoczyna procedurę III naboru osób, które planują otworzenie działalności gospodarczej ze wsparciem finansowym projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”.

Osoby, które zakwalifikują się do Projektu otrzymają bezzwrotne wsparcie w wysokości 23 050 zł dotacji na utworzenie działalności gospodarczej oraz dodatkowe 8 100 zł wsparcia pomostowego przez okres 6 m-cy, na wydatki związane z comiesięcznymi opłatami ponoszonymi przez Przedsiębiorcę.

Przed zarejestrowaniem firmy będzie można dodatkowo skorzystać z bezpłatnego szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, którego tematyka będzie obejmowała m.in.: procedurę zakładania działalności gospodarczej, budżetowanie przedsięwzięcia, podstawowe formy księgowości i rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe na utworzenie i funkcjonowanie własnej działalności gospodarczej, należy w terminie rekrutacji tj. od 16.08.2021 r. do 27.08.2021 r. złożyć komplet dokumentów w formie papierowej lub przez ePUAP (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu) w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9C, 83-400  Kościerzyna.

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny (Word i PDF)

Zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów udziału (Word i PDF)

Zał. nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie o miejscu zamieszkania (Word i PDF)

Zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie (Klauzula Informacyjna RODO) (Word i PDF)

Zał. nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Zgoda na wykorzystanie wizerunku (Word i PDF)

Zał. nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formalnej (PDF)

Zał. nr 7 do Regulaminu rekrutacji – Karta Oceny końcowej (PDF)

Zał. nr 8 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny predyspozycji przedsiębiorczych (PDF)

Zał. nr 9 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie Kandydata o statusie osoby ubogiej pracującej (Word i PDF)

Zał. nr 10 do Regulaminu rekrutacji – Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Word i PDF)

Zał. nr 11 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie Uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” (Word i PDF)

Zał. nr 12 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie Uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (Word i PDF)

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: wlasna.firma@powiatkoscierski lub telefonicznie: 58 694 05 46.

Projekt pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” zakłada utworzenie 45 nowych firm oraz dodatkowych 10 miejsc pracy w nowoutworzonych firmach.

Realizatorami projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” są Powiat Kościerski i  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa).

____________________________________________________________________________

Powiat Kościerski od dnia 25 lutego 2021r. rozpoczyna procedurę II naboru osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą z udzieleniem dotacji i wsparcia pomostowego.

W ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” można uzyskać 23 050 zł dotacji na utworzenie działalności gospodarczej oraz dodatkowe 8 100 zł wsparcia pomostowego przez okres 6 m-cy, na comiesięczne wydatki bieżące firmy.

W ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” planowane jest utworzenie w sumie 45 nowych firm oraz dodatkowych 10 miejsc pracy w nowoutworzonych firmach.

Przed zarejestrowaniem firmy będzie można bezpłatnie skorzystać ze szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, którego tematyka będzie obejmowała m.in.: procedurę zakładania działalności gospodarczej, budżetowanie przedsięwzięcia, podstawowe formy księgowości i rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe na utworzenie i funkcjonowanie własnej działalności gospodarczej, należy w terminie rekrutacji od 10.03.2021 r. do 24.03.2021 r. złożyć komplet dokumentów w formie papierowej lub przez ePUAP.

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny (Word i PDF)

Zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów udziału (Word i PDF)

Zał. nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie o miejscu zamieszkania (Word i PDF)

Zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie (Klauzula Informacyjna RODO) (Word i PDF)

Zał. nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Zgoda na wykorzystanie wizerunku (Word i PDF)

Zał. nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formalnej (PDF)

Zał. nr 7 do Regulaminu rekrutacji – Karta Oceny końcowej (PDF)

Zał. nr 8 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny predyspozycji przedsiębiorczych (PDF)

Zał. nr 9 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie Kandydata o statusie osoby ubogiej pracującej (Word i PDF)

Zał. nr 10 do Regulaminu rekrutacji – Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Word i PDF)

Zał. nr 11 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie Uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” (Word i PDF)

Zał. nr 12 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie Uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (Word i PDF)

 

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną poprzez adres  e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 58 694 05 46.

Realizatorami projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” są Powiat Kościerski i  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa).

Ważne! Od II tury rekrutacji zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: “Własna firma w Sercu Kaszub”

W ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” będzie można otrzymać ponad 31 tyś. zł. wsparcia na utworzenie własnej firmy. Sposób przyznawania środków finansowych regulują poniższe dokumenty:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie  działalności gospodarczej (Word i PDF)

Zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Biznesplan Firmy (Word i PDF)

Zał. nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (EXEL i PDF)

Zał. nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (Word i PDF)

Zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

Zał. nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

Zał. nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Umowa o udzielenie wsparcia  w postaci usługi szkoleniowej (PDF)

Zał. nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (Word i PDF)

Zał. nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

Zał. nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych  (Word i PDF)

Zał. nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez małżonka, będącego uczestnikiem projektu, zobowiązań wynikających z umów o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pozostającego w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej (Word i PDF)

Zał. nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej w postaci wsparcia pomostowego  (PDF)

Zał. nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie poręczyciela (Word i PDF)

Zał. nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Zaświadczenie o pomocy de minimis (EXEL i PDF)

Zał. nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Zestawienie wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego (PDF)

Zał. nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie uczestnika projektu nt. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (Word i PDF)

 

Zasady funkcjonowania Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków reguluje poniższy dokument:

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków do projektu pn.: „Własna forma w Sercu Kaszub”

Uczestników I tury obowiązuje Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” przyjęty Uchwałą nr 110/89/2020  Zarządu Powiatu z dnia 11.08.2020r. – przed zmianą.

Realizatorami projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” są Powiat Kościerski i  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa).

______________________________________________________________________________

Informacja ostateczna o dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach I tury naboru do projektu „Własna firma w Sercu Kaszub”

Ocena ostateczna merytoryczna biznesplan

Artykuł na stronie Starostwa Powiatowego

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.: “Własna firma w Sercu Kaszub”

Do pobrania poniżej:

Wyniki Irekrutacja

___________________________________________________________________

 

Konkurs Biznesplanów w projekcie pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Ogłaszamy konkurs zamknięty o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Termin konkursu: 12 – 26 października 2020 r.

Zgodnie z § 2 Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” należy złożyć:

  • Zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Word i PDF),
  • Zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Biznesplan Firmy (Word i PDF),
  • Zał. nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (EXEL, PDF),
  • Zał. nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (Word i PDF).

 

Termin składania dokumentów: 22 – 26 października 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna.

 

Realizatorami projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” są Powiat Kościerski i  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa).

________________________________________________

Nawet 54 tyś. zł na otworzenie własnej firmy!

23 050 zł dotacji na utworzenie działalności gospodarczej oraz do 31 200 zł wsparcia pomostowego, przez okres do 12 m-cy, na wydatki związane z comiesięcznymi opłatami ponoszonymi przez Przedsiębiorcę, można uzyskać w ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”.

W ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” planowane jest utworzenie 45 nowych firm oraz dodatkowych 10 miejsc pracy w nowoutworzonych firmach. Na utworzenie działalności gospodarczej można otrzymać jednorazową dotację w wysokości 23 050 zł. Aby zapewnić trwałość nowoutworzonemu przedsiębiorstwu oferujemy tzw. wsparcie pomostowe w wysokości 1 350 zł na okres 6 miesięcy, zaś przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zatrudnić pracownika na umowę o pracę mogą otrzymać wsparcie pomostowe w wysokości 2 600 zł na okres do 12 m-cy.

Przed zarejestrowaniem firmy będzie można bezpłatnie skorzystać ze szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, którego tematyka będzie obejmowała m.in.: procedurę zakładania działalności gospodarczej, budżetowanie przedsięwzięcia, podstawowe formy księgowości i rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Poszukujemy osób, które mieszkają na terenie gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i mają ukończone 30 lat.

Aby otrzymać wsparcie finansowe na utworzenie i funkcjonowanie własnej działalności gospodarczej, należy w terminie rekrutacji od 24.08.2020 r. do 06.09.2020 r. złożyć komplet dokumentów.

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny (WordPDF)

Zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów udziału (WordPDF)

Zał. nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie o miejscu zamieszkania (WordPDF)

Zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie (Klauzula Informacyjna RODO) (WordPDF)

Zał. nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Zgoda na wykorzystanie wizerunku (WordPDF)

Zał. nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formalnej (PDF)

Zał. nr 7 do Regulaminu rekrutacji – Karta Oceny końcowej (PDF)

Zał. nr 8 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny predyspozycji przedsiębiorczych (PDF)

Zał. nr 9 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie Kandydata o statusie osoby ubogiej pracującej (WordPDF)

Zał. nr 10 do Regulaminu rekrutacji – Deklaracja uczestnictwa w projekcie (WordPDF)

Zał. nr 11 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie Uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” (WordPDF)

Zał. nr 12 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie Uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (WordPDF)

W ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” przewidziane są 4 tury rekrutacji: 1×2020, 2×2021 i 1×2022. Zachowując zasadę równego dostępu i niedyskryminacji dopuszcza się, aby uczestnicy zakwalifikowani do projektu we wcześniejszych turach, którzy nie otrzymali dotacji, mogli przystąpić do kolejnych naborów, przechodząc ponowną weryfikację w rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną poprzez adres  e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 58 694 05 46.

Realizatorami projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” są Powiat Kościerski i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa).