W ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” będzie można otrzymać do 54 tyś. zł. wsparcia na utworzenie własnej firmy. Sposób przyznawania środków finansowych regulują poniższe dokumenty:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”

Zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie  działalności gospodarczej (WordPDF)

Zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Biznesplan Firmy (WordPDF)

Zał. nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF)

Zał. nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (Word i PDF)

Zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

Zał. nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

Zał. nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Umowa o udzielenie wsparcia  w postaci usługi szkoleniowej (PDF)

Zał. nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (WordPDF)

Zał. nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PDF)

Zał. nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych  (WordPDF)

Zał. nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez małżonka, będącego uczestnikiem projektu, zobowiązań wynikających z umów o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pozostającego w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej (WordPDF)

Zał. nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej w postaci wsparcia pomostowego  (PDF)

Zał. nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie poręczyciela (WordPDF)

Zał. nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Zaświadczenie o pomocy de minimis (PDF)

Zał. nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Zestawienie wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego (PDF)

Zał. nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych – Oświadczenie uczestnika projektu nt. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (WordPDF)

Zasady funkcjonowania Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków reguluje poniższy dokument:

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków do projektu pn.: „Własna forma w Sercu Kaszub”

Realizatorami projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” są Powiat Kościerski i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa).