Realizując założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016 – 2022 prowadzimy szereg działań informacyjnych o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza narzędzi komunikacyjnych.
Bardzo nam zależy  aby przekazywane informacje docierały do możliwie najszerszego grona potencjalnych wnioskodawców z obszaru LGD Stolem, cechowały się rzetelnością i zaspokajały Państwa potrzeby i oczekiwania. W związku z tym  prowadzimy badania jakości prowadzonych działań komunikacyjnych i prosimy Państwa o udział w nim, poprzez wypełnienie ankiety, która znajduje się do pobrania poniżej. Odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania wskażą nam, jakie ewentualne działania powinna podjąć LGD w celu usprawnienia przepływu informacji i komunikacji z lokalna społecznością.

Bardzo prosimy o poświecenie chwili czasu i wypełnienie poniższej ankiety.

ANKIETA

 

______________________________________________________________________

Biuro LGD Stolem, w oparciu o zapisy Rozporządzenia MRiRW 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność””  przypomina przyszłym Beneficjentom, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, iż jednym z niezbędnych dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1872 z późn. zm.). Pomoc jest przyznawana podmiotowi beneficjentowi, który spełnia warunki określone w § 3 rozporządzenia i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.  Gdy natomiast Wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacji producenta do Wniosku o przyznanie pomocy musi dołączyć:

  1. oryginał wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta (Wniosek o wpis do ewidencji producentów), lub
  2. kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Powiatowego w przypadku, gdy został on złożony we wcześniejszym terminie a Wnioskodawca, do chwili złożenia Wniosku o przyznanie pomocy, nie otrzymał jeszcze tego numeru.

W razie niedopełnienia wymogu konsekwencją jest nieprzyznanie pomocy już na etapie wstępnej weryfikacji wniosku. Dlatego też prosimy Wnioskodawców nieposiadających takiego numeru o wcześniejsze składanie Wniosku o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Jednocześnie przypominamy również o konieczności zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych we Wniosku o wpis do ewidencji producentów w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia. Zmiany te należy zgłaszać bezpośrednio we właściwym Biurze Powiatowym ARiMR .

 

______________________________________________________________________

W latach 2014-2020 LEADER funkcjonować będzie jako Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Jego wdrażaniem nadal zajmować się będą lokalne grupy działania. Nowy okres przyniesie nowe wyzwania, nowe zasady oraz nowe środki finansowe.

Nowe grupy zostaną wybrane w 2016 roku w trybie konkursowym. Wcześniej czeka nas kilka miesięcy intensywnej pracy nad nową lokalną strategią rozwoju. Zachęcamy do włączenia się w te przygotowania wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, samorządów oraz przedsiębiorców. To właśnie nasze wspólne zaangażowanie i decyzje lokalnej społeczności pozwolą wytyczyć kierunek rozwoju, odpowiadający na aktualne potrzeby.

Poniżej w załącznikach znajdują się aktualne materiały związane z tematem LGD w nowej perspektywie finansowej.

 


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Rozporządzenie zmieniajace z dnia 25 sierpnia 2016r

Rozporządzenie zmieniające z dnia 10 sierpnia 2017r

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Ustawa o RKLS

Ustawa o RLKS po zmianach – tekst ujednolicony

Prezentacja MRiRW – Leader_2014-2020-

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020