Operacja z zakresu„Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” realizowana w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  objętego umową nr 00625-6935-UM1121100/18 zawartą w dniu 11.12.2018 roku pomiędzy LGD Stolem a Województwem Pomorskim.

Cel operacji: Zmniejszenie wykluczenia, wzrost aktywności lokalnej  oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska  i zmian klimatu społeczności z obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych – dzieci i młodzieży uczącej się oraz osób starszych 60+,  poprzez  wspieranie różnorodnych form zagospodarowania czasu wolnego, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu”.

Efektem realizacji projektu będzie: 3 szkolenia – 120 osób przeszkolonych, 11 oddolnych inicjatyw polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego z liczbą 776 odbiorców, w tym osoby grup defaworyzowanych, 4 pikniki o charakterze ekologicznym w których weźmie udział 1100 osób, w tym osoby z grup defaworyzowanych.