Uwaga Wnioskodawcy działań Osi 4 Leader

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego pragniemy poinformować Wnioskodawców wszystkich działań Osi 4 Leader, o możliwości skorzystania z przysługującego im prawa do przedłużenia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

W związku z zaobserwowaną sytuacją przypadków odrzucenia Wniosku o przyznanie pomocy z powodu niedotrzymania terminu wykonania określonych czynności przez wnioskodawców, przypominamy o udogodnieniu, z którego mogą korzystać beneficjenci.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:
“§ 13a. Właściwy organ samorządu województwa lub samorządowa jednostka, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, przy czym przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez wnioskodawcę przyczyny uzasadniającej jego prośbę.”