Operacja z zakresu:

 Zachowanie , utrwalanie i promocja dziedzictwa lokalnego , w tym lokalnych produktów i usług, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  objętego umową nr 01261-6935-UM1132087/21 zawartą w dniu 14.09.2021 roku pomiędzy LGD Stolem a Województwem Pomorskim.

Tytuł operacji:

Warsztaty promujące i kultywujace dziedzictwo lokalne obszaru LGD Stolem.

Cel operacji:

Umożliwienie utrwalenia i zachowania dziedzictwa lokalnego wśród społeczności obszaru LGD Stolem w szczególności wśród osób starszych 60+ oraz dzieci i młodzieży w terminie do dnia złożenia wniosku o płatnoś, poprzez organizacjęi przeprowadzenie cyklu warsztatów promujących stolemowe dziedzictwo lokalne.

Efektem realizacji projektu będzie:

Ilość warsztatów kultywujących dziedzictwo lokalne  – 8 sztuk

Liczba uczestników warsztatów kultywujących lokalne dziedzictwo, w tym uczestników z grup defaworyzowanych – 16 osób