XI Posiedzenie Rady LGD Stolem

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem zwołuje XI Posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenia ewentualnych odwołań (jeżeli wpłyną) oraz wyboru lub niewybrania  operacji do dofinansowania w ramach LSR  , które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, na działanie “Małe projekty” z Osi 4 Leader PROW 2007-2013. Posiedzenie odbędzie się w dniu 14 lipca (czwartek) 2011 r. o godz. 800 w siedzibie LGD Stolem (Lipusz, ul. Wybickiego 27).

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Stwierdzenia prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

3.       Wybór Sekretarza Obrad.

4.       Podpisanie deklaracji bezstronności.

5.       Rozpatrzenie odwołań (jeżeli nastąpią).

6.       Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej operacji dla działania „Małe projekty”

7.       Podjęcie uchwał dla każdego wniosku indywidualnie o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania w ramach LSR.

8.       Podjęcie uchwał:

a)       w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wg liczby uzyskanych punktów dla działania “Małe projekty”

b)       w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR

9.       Wolne wnioski i zapytania.

10.    Zakończenie posiedzenia.

Obrady Rady są jawne i uczestniczyć w nich mogą wszyscy zainteresowani.