XXII Posiedzenie Rady LGD Stolem

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem zawiadamia o  XXII Posiedzeniu Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenia ewentualnych odwołań (jeżeli wpłyną) oraz wyboru lub niewybrania  operacji do dofinansowania w ramach LSR  , które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy, na działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz tzw. “Małe projekty” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 i były przedmiotem oceny podczas ostatniego posiedzenia. Obrady odbędą się w dniu 15 kwietnia 2014 r. (wtorek)  o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27).

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Wybór Sekretarza Zebrania.

4.       Podpisanie deklaracji bezstronności dla Członków nieobecnych na ostatnim posiedzeniu (druk KD S4).

5.       Rozpatrzenie odwołań (jeżeli wpłyną).

6.       Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej operacji (druk KD S10) dla:

a) działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

b) działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

c) tzw. “Małych projektów”.

7.       Podjęcie uchwał dla każdego wniosku indywidualnie o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania w ramach LSR  (druk KD S11).

8.       Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wg liczby uzyskanych punktów (druk KD S12a) dla:

a) działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

b) działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

c) tzw. “Małych projektów”.

2)     w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR (druk KD S12b) dla:

a) działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

b) działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

c) tzw. “Małych projektów”.

9.       Wolne wnioski i zapytania.

10.    Zakończenie posiedzenia.