Zawiadomienie o XVII Posiedzeniu Rady LGD Stolem

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 28 maja 2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu odbędzie się XVII Posiedzenie Rady LGD Stolem. Przedmiotem obrad będzie wybór wniosków, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszone konkursy w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju na działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz tzw. “Małe projekty” z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Stwierdzenia prawomocności obrad.
3.    Wybór Sekretarza Zebrania.
4.    Informacja Zarządu o podpisanych umowach w ramach wcześniej ogłaszanych konkursów z Osi 4 Leader PROW 2007-2013.
5.    Podpisanie deklaracji bezstronności (druk KD S4).
6.    Prezentacja i omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz tzw. „Małe projekty”.
7.    Ocena zgodności operacji z LSR dot. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:
a)    wypełnianie kart oceny (druk KD S5);
b)    podjęcie uchwały w sprawie uznania operacji za zgodną/niezgodną z LSR LGD Stolem;
c)    sporządzenie  listy operacji zgodnych oraz niezgodnych z LSR;
8.    Ocena wniosków zgodnych z LSR dot. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” względem lokalnych kryteriów wyboru:
a)    wypełnianie kart oceny (druk KD S7d);
b)    sporządzenie  listy ocenionych operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru.
9.    Ocena zgodności operacji z LSR dot. „Małych projektów”:
a)    Wypełnianie kart oceny (druk KD S5);
b)    Podjęcie uchwały w sprawie uznania operacji za zgodną/niezgodną z LSR LGD Stolem (dla każdego wniosku indywidualnie);
c)    Sporządzenie  listy operacji zgodnych oraz niezgodnych z LSR;
10.    Ocena wniosków zgodnych z LSR dot.  „Małych projektów” względem lokalnych kryteriów wyboru:
a)    Wypełnianie kart oceny (druk KD S7d);
b)    Sporządzenie  listy ocenionych operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru.
11.    Wolne wnioski i zapytania.
12.    Zakończenie posiedzenia.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Rady LGD Stolem oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2009 – 2015. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej www.lgdstolem.pl oraz w biurze LGD Stolem.