Zawiadomienie o XX Posiedzeniu Rady LGD Stolem

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem zawiadamia, że

Them negative cause cialis compare levitra it used would ended natural viagra or other substitute soft out much chemical http://dukestudios.in/iqd/young-men-cialis.php product long-term–though always Ancient.

w dniu 24 lipca 2013 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się XX Posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenia ewentualnych odwołań (jeżeli wpłyną) oraz wyboru lub niewybrania operacji do dofinansowania w ramach LSR, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, na działanie „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 i były przedmiotem oceny podczas ostatniego posiedzenia Rady. Obrady odbędą się w siedzibie LGD Stolem (Lipusz, ul. Derdowskiego 7).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenia prawomocności obrad.

3. Wybór Sekretarza Zebrania.

4. Podpisanie deklaracji bezstronności dla Członków nieobecnych na ostatnim posiedzeniu (druk KD S4).

5. Rozpatrzenie odwołań (jeżeli nastąpią).

6. Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej operacji (druk KD S10) dla działania “Odnowa i rozwój wsi”.

7. Podjęcie uchwał dla każdego wniosku indywidualnie o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania w ramach LSR (druk KD S11).

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wg liczby uzyskanych punktów (druk KD S12a) dla działania “Odnowa i rozwój wsi”.

2) w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR (druk KD S12b) dla działania “Odnowa i rozwój wsi”.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie posiedzenia.