Zmiana wniosku na Małe projekty

W zwiazku z wejściem w życie z dniem 30 sierpnia br. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 158 poz. 1067) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 0 wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzialem srodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427, z pozn. zm.), został opracowany nowy wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów (wersja 4z).

Ww. formularz wniosku o przyznanie pomocy zostal wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 109/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów.

Formularz ten obowiązuje beneficjentów również przy składaniu wniosku na to działanie w ramach ogłoszonego konkursu przez LGD Stolem, gdzie nabór trwa do 12 października 2010 r.

Poniżej aktualny wzór wniosku wraz z instrukcją.

Załączniki:

IW-1_413_MP_4z_27.09.2010r

W-1_413_MP_4z

nowy_wniosek