ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW DO LSR LGD STOLEM

W związku z obowiązującą wytyczną Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi oraz mając na uwadze realizację wskaźników zapisanych w LSR, Zarząd LGD Stolem po przeprowadzeniu ewaluacji realizacji strategii za okres od maja 2016 do czerwca 2017 zadecydował, iż konieczne jest wszczęcie postępowania mającego na celu zmianę obowiązujących procedur wyboru operacji i grantobiorców oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, podejmowania działalności gospodarczej i lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców.

Zmiany te są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji LSR i osiągnięcia wskaźników w niej zapisanych, Zgodnie z obowiązującą procedurą zmiany w ww. zakresach Zarząd LGD Stolem zgłosił radzie LGD Stolem potrzebe przeprowadzenia zmian obowiązujących procedur oraz lokalnych kryteriów wyboru. Poniżej zamieszczone są proponowane zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji  w zakresie rozwijania i podejmowania działalności gospodarczej oraz lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców.

 Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi zmianami i zgłaszanie uwag i propozycji na formularzu zamieszczonym poniżej, droga mailową na adres biura biuro@lgdstolem.pl. Konsultacje społeczne  projektu zmian kryteriów wyboru operacji i kryteriów wyboru grantobiorców potrwają do 21 lipca br. Zachęcamy do włączenia się lokalnej społeczności w proces zmian w ww. zakresach gdyż to państwo jesteście potencjalnymi beneficjentami LGD i to Wy korzystać będziecie z dofinansowania swoich projektów.

LKW – Rozwijanie dział. gosp. zmiana

LKW – Podejmowanie dział. gosp. zmiana

LKW – Projekty grantowe zmiana

LKW – FORMULARZ ZMIAN