Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Małe projekty

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2009 – 2015 Lokalnej Grupy Działania Stolem w ramach „Małych projektów” preferowane będą  operacje/projekty z zakresu:

•     budowa, przebudowa i zagospodarowanie małej infrastruktury turystycznej, w tym szlaków  turystycznych,

•     wydanie publikacji promujacych obszar LSR LGD Stolem (foldery, ulotki, mat. informacyjne, itp.)

•     organizacja szkoleń, w tym specjalistycznych i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków     pochodzących z Unii Europejskiej,

•    promocji produktu regionalnego w tym uzyskanie wpisu na listę produktów tradycyjnych,

•    odnowienie i oznakowanie budowli i obiektów objętych nadzorem konserwatorskim   lub ewidencją zabytków ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy poewangelickich

•    remont lub wyposażenie świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję,

•    organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

•    organizacja szkoleń i doradztwa dla podmiotów z terenu LSR LGD Stolem,

•    kultywowanie jezyka i kultury kaszubskiej oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

•    organizacja kursów hafciarskich, rękodzielnictwa i tradycji kuchni kaszubskiego,

  •   organizacja pozalekcyjnych zajęć z przedmiotów ścisłych i języków obcych,
  •   przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla osób starszych w tym

nauka  prowadzenia prawidłowej kontroli rodzicielskiej dostepu do Internetu,

  •   Uniwersytet III wieku

Pomoc mogą otrzymać osoby fizyczne (bezrobotne lub rolnicy) będące obywatelami państw członkowskich UE, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze LSR. Pomoc mogą również uzyskać osoby prawne,  utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR.

W przypadku małych projektów, LGD ocenia projekty pod względem zgodności z kryteriami dostępu, określonymi dla małych projektów oraz zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru i celami LSR.Pomoc może być przyznana jeżeli:

  1. projekt jest zgodny z LSR;
  2. projekt jest zgodny z zakresem pomocy określonym w PROW;
  3. projekt nie jest/ będzie finansowany z innych środków publicznych.

Poziom dofinansowania w przypadku małych projektów nie może przekraczać 80% kosztów kwalifikowalnych.

minimalna maksymalna
Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych (PLN) 3.000 50 000,00
Całkowita wartość projektu 4.500 200 000,00

Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 200 000 PLN.

załączniki:

Wniosek o przyznanie pomocy dla tzw. “małych projektów” – wersja obowiązująca

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla tzw. “małych projektów”

Lokalne_kryteria_wyboru

Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

Wniosek o płatność – wersja edytowalna

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach PROW 2007-2013

Ankieta monitorująca LGD Stolem

 

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy